skip to Main Content
AN 4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG-ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο υπέβαλλε πρόταση για ένταξη σε πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία» (INTERREG V-A Greece – Italy) 2014-2020 µε τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ακρωνύµιο Πρότασης: CN MARINE TOURISM

Αναλυτικότερα, το έργο««ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)» Ακρωνύµιο Πρότασης: CN MARINE TOURISM εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 2: Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, στον Ειδικό στόχο . 2.1: Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και των Φυσικών Πόρων ως Εδαφικό Περιουσιακό Στοιχείο της Περιοχής του Προγράµµατος

Ο κύριος στόχος του προτεινόµενου έργου CN MARINE TOURISM είναι η προώθηση της τοπικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς και του θαλάσσιου τουρισµού µέσω της ανάπτυξης δράσεων και δικτύου τουριστικής – πολιτιστικής ενηµέρωσης και σηµείων πρόσβασης διαδραστικών εφαρµογών και ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Ιταλίας παρουσιάζει µεγάλη δυναµική ανάπτυξης όσον αφορά στο θαλάσσιο τουρισµό, που σε συνδυασµό µε την πλούσια πολιτιστική, αρχαιολογική, φυσική και ιστορική κληρονοµιά, µπορούν να αποτελέσουν τα εχέγγυα για µια ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, µε πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Μακροπρόθεσµος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του προφίλ προορισµού από µια σταθερή προώθηση της τοπικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς της διασυνοριακής περιοχής. Το έργο έχει ως στόχο να παρουσιάσει µια καλά οργανωµένη στρατηγική µάρκετινγκ, που βασίζεται σε µια έµπειρη και εξειδικευµένη οµάδα για την σωστή προώθηση του θαλάσσιου τουρισµού της περιοχής, παράλληλα µε την πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά και τη διοργάνωση µιας σειράς από δραστηριότητες και ειδικές θεµατικές εκδηλώσεις για την ουσιαστική και αποτελεσµατική προώθηση της περιοχής.

Πιο συγκεκριµένα και για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, στο πλαίσιο της προτεινόµενης πρότασης CN MARINE TOURISM προβλέπεται να υλοποιηθούν ανά Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) οι ακόλουθες δράσεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

ΠΕ 1: ∆ιαχείριση και Συντονισµός του έργου: περιλαµβάνει την εκπόνηση αναφορών προόδου, τις συναντήσεις συντονισµού µεταξύ των εταίρων του έργου, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου

ΠΕ2: ∆ηµοσιότητα και Επικοινωνία του έργου: περιλαµβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες δράσεις δηµοσιότητας και επικοινωνίας του έργου µε σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου (π.χ. ανάπτυξη επίσηµου δικτυακού τόπου του έργου, σχεδιασµός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, διοργάνωση ηµερίδων / θεµατικών workshops, κλπ.)

ΠΕ3: Σχέδιο ∆ράσης για την Ανάπτυξη της Περιοχής µέσω Προώθησης του Θαλάσσιου Τουρισµού και της Πολιτιστικής – Φυσικής της Κληρονοµιάς: περιλαµβάνει την αξιολόγηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς της περιοχής, την αξιολόγηση της δυναµικής του θαλάσσιου τουρισµού, την παρουσίαση της διασύνδεσης µεταξύ του θαλάσσιου τουρισµού και της πολιτιστικής – φυσικής κληρονοµιάς (µε την εκπόνηση µεταξύ άλλων έρευνας προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός ικανοποίησης των επισκεπτών κρουαζιέρας από τα λιµάνια και τα πολιτιστικά αξιοθέατα που τα συνοδεύουν) και την εκπόνηση µιας αναπτυξιακής Στρατηγικής / Σχεδίου ∆ράσης σχετικά µε την προώθηση της περιοχής µέσω του θαλάσσιου τουρισµού και της πολιτιστικής – φυσικής της κληρονοµιάς.

ΠΕ4: Ανάπτυξη ∆ιαδραστικής Εφαρµογής για Smartphones/PCs, που περιλαµβάνει τη δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Ιταλικά και Αγγλικά), που αφορά στα σηµαντικότερα µνηµεία / σηµεία / περιοχές που θα έχουν εντοπιστεί στο Σχέδιο ∆ράσης του ΠΕ3, την ανάπτυξη διαδραστικής εφαρµογής εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης και περιήγησης κατάλληλα διαµορφωµένης ώστε να είναι δυνατή η προβολή της µέσω του διαδικτύου, αλλά και από smartphones. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εφαρµογής, εντάσσεται και η ψηφιοποίηση του απαραίτητου περιεχοµένου – υλικού, το οποίο θα αναδειχθεί και θα προβληθεί µέσω του παρόντος έργου. Τέλος, προβλέπεται η διασύνδεση της εφαρµογής εικονικής ψηφιακής περιήγησης µε τον διαδικτυακό τόπο του έργου αλλά και των εταίρων.

ΠΕ5: Πιλοτικά έργα: ειδικότερα για το Λιµενικό Ταµείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης, τα πιλοτικά έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης Πρότασης, περιλαµβάνουν την προµήθεια και εγκατάσταση πλωτής προβλήτας διαστάσεων 60 µέτρα Χ 2,5 µέτρα, στο λιµάνι της Κεφαλονιάς καθώς και τη δηµιουργία ασύρµατου ευρυζωνικού τοπικού δικτύου στην περιοχή του λιµανιού. Μέσα από το συγκεκριµένο δίκτυο θα επιτραπεί η πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο σε κεντρικά σηµεία της περιοχής. Το δίκτυο αυτό θα υποστηρίζεται από ειδικό λογισµικό διαχείρισης, µέσα από φορητούς Η/Υ.

O προϋπολογισµός του έργου θα ανέλθει σε 984.546,00 ευρώ και οι φορείς που θα συµµετέχουν είναι

1) ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης (Ελλάδα) [ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ]: 314.960,00 €

2) Λιµενικό Ταµείο Ζακύνθου (Ελλάδα): 158.166,00 €

3) ∆ήµος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Ελλάδα): 205.100,00 €

4) ∆ήµος Ostuni (Ιταλία): 153.160,00 € 5) Προστατευόµενη Περιοχή του Porto Casareo (Ιταλία): 153.160,00 €

Back To Top