Το σύστημα SEATRACK. Χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαικό πρόγραμμα με προσπάθειες του Αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκωνα