skip to Main Content
Katalima 744×444 620×320

Αδειες- εξπρές για τουριστικά καταλύματα – Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για τον ΕΟΤ

Τροποποιήσεις επέρχονται με το νομοσχέδιο και για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (Condos).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, που περιλαμβάνουν και τουριστικές κατοικίες, αποσαφηνίζεται ότι για την σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, δεν απαιτείται να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, όπως όριζε ο Ν. 4002/2011, αλλά να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κατά την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιγραφούν οι διηρημένες ιδιοκτησίες σύμφωνα με τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Επίσης, με την μέχρι σήμερα ισχύουσα ρύθμιση προβλεπόταν ότι προκειμένου να καταρτισθούν συμβάσεις πώλησης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και να έχει χορηγηθεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ξενοδοχείου και της ειδικής τουριστικής υποδομής, ρύθμιση η οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, έχει αποδειχθεί από την εφαρμογή της ως «δυσλειτουργική και αποθαρρυντική για την προώθηση του νέου προϊόντος».

Με προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης της σχετικής σύμβασης πώλησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών αμέσως μετά την έκδοση των αδειών δόμησης και των λοιπών απαιτούμενων για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών εγκρίσεων, που αφορούν το ξενοδοχειακό κατάλυμα, την ειδική τουριστική υποδομή, καθώς και την τουριστική επιπλωμένη κατοικία που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πληρέστερα η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της επένδυσης και φυσικά, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.

Με άλλη ρύθμιση, εναρμονίζεται το νομικό καθεστώς της μετατροπής υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, των οποίων ο υλοποιημένος συντελεστής δόμησης υπερβαίνει το 0,20, με τα πρόσφατα νομοθετήματα περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων.

Συγκεκριμένα, ο ν. 4002/2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε πριν την ψήφιση των νόμων ν. 4014/2011 και 4178/2013, προέβλεπε υποχρέωση κατεδάφισης των τμημάτων των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, που αντιστοιχούσαν σε υπέρβαση του συντελεστή δόμησης άνω του 0,20, κατά την διαδικασία μετατροπής τους σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα τμήματα αυτά δεν κατεδαφίζονται, εφόσον έχουν υπαχθεί στις ειδικές ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011 ή 4178/2013, πλην όμως το ποσοστό της υλοποιημένης δόμησης που αντιστοιχεί σε υλοποιημένο συντελεστή δόμησης άνω του 0,20 δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης.

Ακόμα με τροποποίηση του ν. 4179/2013, σχετικά με την μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condos) καταργείται ο χρονικός περιορισμός που όριζε ότι θα πρέπει, όσα από αυτά έχουν παύσει τη λειτουργίας τους, να διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας την τελευταία πενταετία.

ΕΟΤ: Ενισχύεται ο ρόλος του ως φορέα διαφήμισης και προβολής

Με ειδικές διατάξεις του νομοσχεδίου, ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος του ΕΟΤ, ως προς τον τομέα της προβολής, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων, αλλά και του συντονισμού σε εθνικό επίπεδο.

Προβλέπονται, μάλιστα, ορισμένες νέες δυνατότητες, οι οποίες αναμένεται να προσδώσουν αρκετή ευελιξία στη δραστηριότητα του Οργανισμού και θα αντιμετωπίσουν γραφειοκρατικές και δημοσιονομικές αγκυλώσεις που παρεμπόδιζαν συχνά την αποτελεσματικότητά του, όπως και τον έγκαιρο προγραμματισμό δράσεων προβολής και διαφήμισης.

Από την άλλη πλευρά, εν όψει της ήδη ψηφισθείσας μεταφοράς της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, των ΠΥΤ και της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Τουρισμού, απαλείφεται από τις αρμοδιότητές του (άρθρο 4, παράγραφος γ του Ν.3270/2014) η χορήγηση αδειών, η εποπτεία και ο έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων.

Μέσω της τροποποίησης του ν. 3270/2004 (του ιδρυτικού νόμου του τότε Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης), συμπληρώνεται ή εξειδικεύεται περαιτέρω πληθώρα νέων αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ, σε θέματα διαφήμισης, προβολής, δημοσίων σχέσεων, συνεργασιών και συνεργιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ προβλέπονται και ορισμένες αλλαγές κομβικής σημασίας για τη δραστηριότητά του.

Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων, συγκαταλέγονται:

* Η με κάθε τρόπο συμμετοχή του ΕΟΤ στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον ΕΟΤ πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους.

* Η εκμίσθωση ή παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του οργανισμού σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση στη διεθνή τουριστική αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και την προβολή της χώρας.

Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος αξιοποίησης των διαδικτυακών πλατφόρμων του ΕΟΤ, με πρόσβαση σε τρίτα μέρη, υπό προϋποθέσεις.

* Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, καταρτίζεται οικονομικός κανονισμός για την διαδικασία υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων, καθώς και για σύναψη συμβάσεων μισθώσεων και εκμισθώσεων, κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, αλλά εντός των ανώτατων ορίων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Με τη διάταξη αυτή επιχειρείται να απεγκλωβιστεί ο Οργανισμός από τις χρονοβόρες και γραφειοκρατικές δεσμεύσεις, οι οποίες του επιβλήθηκαν το 2010 και που στην ουσία ακυρώνουν τον χαρακτήρα του αντικειμένου του.

* Η αρμοδιότητα της «σύμφωνης γνώμης», για πάσης φύσεως δράσεις και ενέργειες διαφήμισης και προβολής, που καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταβιβάζεται στον ΕΟΤ, από το υπουργείο Τουρισμού.

* Κατά τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή στο πλαίσιο συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση και προβολή της χώρας διεθνώς.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στα περίπτερα ή σε άλλους χώρους που θα κλείνει ο ΕΟΤ, θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλες επιχειρήσεις ή φορείς, εκτός Ελλάδας.

* Η δυνατότητα προκαταβολής του ενοικίου των εκθεσιακών και άλλων χώρων καθώς και το κόστος του τιμήματος της κατασκευής περιπτέρου και λοιπών λειτουργικών δαπανών και δαπανών προβολής χωρίς την υποβολή από πλευράς του αναδόχου ισόποσης έντοκης εγγυητικής επιστολής, αλλά με την προσκόμιση προς τον Οργανισμό προτιμολογίου (proforma invoice) ή τιμολογίου.

* Η διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισμούς – tour operators, Εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να απασχολούνται στον Οργανισμό φοιτητές για πρακτική απασχόληση, μέχρι 6 μήνες. Αυτό, η πρακτική εξάσκηση, είναι αρκετά προχωρημένο, θα πρέπει να το δούμε στην πράξη.

Πηγή: Τα Νέα

Back To Top