skip to Main Content
XRYSOXOIDHS MIXALHS1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ: ΕΡΓΟ 9.000.000 ΕΥΡΩ(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000.000,00  €

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΟΔΟΜΩΝ,                                                ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ    : 2014ΣΕ07100000

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ                                                                      της ΣΑΕ 071

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ1)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1) δημοσιεύει την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με  αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων» και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα VIIA – (ανοικτή διαδικασία) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1) ανήκουσα στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, οδός Μουστοξύδη 7, Τ.Κ. 114 73 – Αθήνα, Ελλάδα, αριθμοί τηλεφώνου: 210 6420359, και φαξ: 210 6426787.

 1. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης.

Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008

β) Τύπος σύμβασης για τη σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σύμβαση Κατασκευής Δημοσίου Έργου: «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με  αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων»

 1. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

Νήσος Κεφαλληνία στην Ελλάδα

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

Αντιμετώπιση των βλαβών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς του 2014 σε διάσπαρτες συγκεκριμένες θέσεις των οδικών αξόνων της Νήσου Κεφαλληνίας και πρέπει να αποκατασταθούν. Οι βλάβες εντοπίζονται στα οδοστρώματα, στα επιχώματα και στους τοίχους αντιστήριξης. Στο αντικείμενο της εργολαβίας κατασκευής των έργων για την αντιμετώπιση των βλαβών αυτών, περιλαμβάνεται η εκτέλεση των παρακάτω:

(1) Εργασίες χωματουργικών, γεωπλέγματα, έργα ασφάλισης προσωρινά και μόνιμα, σήμανση, οδοστρωσία, ασφαλτικά.

(2) Τοίχοι αντιστήριξης, οπλισμένα επιχώματα, αποκατάσταση βλαβών λιθόκτιστων τοίχων.

(3) Έργα αποχέτευσης.

(4) Παραλλαγές δικτύων ΟΚΩ.

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών

Επτά  (7) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

 

 

 1. α) Οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης μπορούν να ζητηθούν από:

τη Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1) / Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οδός Μουστοξύδη 7, Τ.Κ. 114 73 – Αθήνα, Ελλάδα, αριθμοί τηλεφώνου: 210 6420359 και φαξ: 210 6426787.

β) Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,  δηλ. έως και  02-07-2014, εφ’ όσον καταβληθεί στην Υπηρεσία Δημοπράτησης η σχετική δαπάνη για τα έξοδα αναπαραγωγής.

 1. α) Ημερομηνία λήξης των προσφορών

08-07-2014 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών)

β) Οι προσφορές πρέπει να διαβιβαστούν:

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων / Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1), οδός Μουστοξύδη 7, Τ.Κ. 114 73 – Αθήνα, Ελλάδα, αριθμοί τηλεφώνου: 210 6420359 και φαξ: 210 6426787.

γ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα

 1. α) Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3669/2008, ήτοι την Τρίτη 08-07-2014, ώρα 10:00π.μ., οδός Μουστοξύδη 7 Αθήνα.

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:

α)Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους #145.389,13# €., ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και θα απευθύνεται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)

β)Κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους #363.472,84# € και σε περίπτωση προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης μεγαλύτερου του 12% παροχή πρόσθετων εγγυήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4146/2013.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,ενάριθμο έργο: «2014ΣΕ07100000» της ΣΑΕ 071.
 2. Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το από το άρθρο 39 του Ν. 3669/2008.
 3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1)         Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α.  Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 4η ή 5η ή 6η ή 7η τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας, είτε

β.  προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

γ.  προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2)               Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3)               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας.   Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4)               Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 1.   Η χρονική περίοδος για την οποία κάθε υποψήφιος δεσμεύεται με την προσφορά του είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς
 2.   Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.
 3.   Διαδικασίες προσφυγής:

α)   Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων / Δ/νση Οδικών ΄Εργων (Δ1). Ταχ. Δ/νση: Μουστοξύδη 7 – Τ.Κ.:114 73, ΑΘΗΝΑ.

β)   Υποβολή προσφυγών:

Εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή αφότου ανακοινωθεί η πράξη κατά τα οριζόμενα στην Διακήρυξη για τις πράξεις που προβλέπονται σ’ αυτή.

 1. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών    Κοινοτήτων:      22 Μαΐου 2014
 2. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

                         Αθήνα,    26  – 05  – 2014

        Ο ΑΝ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ1

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Back To Top