skip to Main Content
Megaro43

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ

Και δεύτερο μεγάλο έργο δημοπρατεί ο Δήμος λίγο πριν φύγει το 2014. Πρόκειται για το Ενυδρείο στο Ληξούρι, που θα δημοπρατηθεί στις 17/2. Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την διακήρυξη του έργου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΚΙ8ΩΕ5-ΓΑΜ

ΕΡΓΟ:

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ  –  ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ

 

Δήμος Κεφαλλονιάς και Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG IV στα πλαίσια του έργου APREH «Διεπιστημονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας» (interdisciplinary aquaria for the promotion of environment & history). Η ετήσια πίστωση για το 2014 είναι 124.400 ευρώ (κωδικός 70.7326.04) & χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Ποσό 40.600 ευρώ θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ του 2015 από το Δήμο Κεφαλλονιάς.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

  1. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ  –  ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό  146,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ( 73.577,24€ για οικοδομικά και 60.568,86€ για Η/Μ με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτά και αναθεώρηση)
  2. . Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
  3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-2-15 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/04.
  4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές :

      Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην .Α1η  τάξη εντός και εκτός νομού και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α1η  τάξη εντός και εκτός νομού και άνω για έργα κατηγορίας  ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ..

β.  Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση  του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β.               Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους41[1], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Γ.               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Δ.               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων  εφόσον ανήκουν στην .Α1η  τάξη εντός και εκτός νομού και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α1η  τάξη εντός και εκτός νομού και άνω για έργα κατηγορίας  ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

[2].

Ε.  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία») Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.   .

  1. α) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 668,06 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
  2. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς
  4. Το έργο είναι ενταγμένο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG Ιονίων Νήσων. Η ετήσια πίστωση για το 2014 είναι 124.400 ευρώ (κωδικός 70.7326.04) & χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Ποσό 40.600 ευρώ θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του 2015 από το Δήμο Κεφαλλονιάς.
  5. Η διάρκεια για την υλοποίηση των εργασιών είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.
  6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέχρι τις 13/2/2015, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς οδός ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ 160, 28100 Αργοστόλι, Πληροφορίες Καλογερόπουλος Θεόδωρος τηλ.:26710-22725 Φαξ 26710-22572   .

                                                                                                    Αργοστόλι 31-12-2014                   

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

Σοφία Γαρμπή

Α/ Δήμαρχος Οικονομικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top