skip to Main Content
Megaro1

ΔΗΜΟΣ: ΕΡΓΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ  321

                        Η πίστωση  προέρχεται  από  το  Πρόγραμμα «Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 –  2013»  με  ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Κωδικός Π.Δ.Ε. ΣΑ.282/8: 2012ΣΕ28280123.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 32950

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                    της πράξης:  ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (Λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα:  προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω  σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«Πεζοπορική Διαδρομή Αγ. Νικολάου-Πόρου».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 176191 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο: «Πεζοπορική Διαδρομή Αγ. Νικολάου-Πόρου».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  με προϋπολογισμό 49.848,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απολογιστικά και απρόβλεπτα) και  β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 2.236,34 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απολογιστικά και απρόβλεπτα)γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 5.862,24 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απολογιστικά και απρόβλεπτα)δ) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 116,84 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απολογιστικά και απρόβλεπτα) 

 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 73/05 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς (όπως αυτός επικαιροποιήθηκε από την Υπηρεσία και έγινε η αποδοχή του με την υπ’ αριθμ. 109/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς), ανέρχεται στο ποσό των 58.063,97  ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 71.418,68 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Λ. Βεργωτή 160,  Αργοστόλι Τ.Κ. 28100  μέχρι την 7η Αυγούστου 2014.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη εκτός Νομού έδρας και στην Α1, Α2 και 1η τάξη εντός Νομού έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικά[1] και στην Α1, Α2 και 1η τάξη εκτός Νομού έδρας και στην Α1, Α2 και 1η τάξη εντός Νομού έδρας για έργα κατηγορίας Πρασίνου στελεχωμένες με Δασολόγους-Τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κάτοχοι ειδικού πτυχίου Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) Β’ Τάξης.

21.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους[2], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)[3] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη —— του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας —— με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.162,00ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Κεφαλλονιάς. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται

από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι  120 (εκατόν είκοσι)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007- 2013” με  ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Κωδ. Π.Δ.Ε. ΣA 282/8: 2012ΣΑ28280123)

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κεφαλλονιάς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οιενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κεφαλλονιάς, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα  Συγκ/κων – Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών Εργασιών, Κτηματολογίου, αρμόδιος υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς κ. Ευάγγελος Κουφός (τηλ.: 26710 22463 fax: 2671 0 22472 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αργοστόλι14/7/2014

              Ο Δήμαρχος

      Αλέξανδρος Παρίσης

    [1]                    Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

[2]        Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).

[3]        Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ. Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.

Back To Top