skip to Main Content
Megaro4

ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ »

ΑΔΑ: 72Μ2ΩΕ5-9ΑΧ                                                                                                                  

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ »

 

Η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

διακηρύττει ότι την  18 η   του μηνός  Νοεμβρίου   του έτους  2014  ημέρα … ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10  π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς  οδός Λεωφ. Βεργωτή 160    ,  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ »

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου  (32 / 2014)   ανέρχεται σε 39.965,00   Ευρώ και αναλύεται σε :

Δαπάνη Εργασιών 23.942,50 ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) 4.309,65 ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 4.237,82ευρώ

Αναθεώρηση   1,90 ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 7.473,13 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς  οδός Λεωφ. Βεργωτή 160 μέχρι τις   14 Νοεμβρίου 2014 (ημερομηνία).

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: :

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

 

α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

β.   Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση  του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.    Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους41[1], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ42[2] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Δ.                     Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Ε.                     Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1η τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)43[3].

Ζ.            Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 649,84. ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το  ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ . Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον …210….. ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  180 ( εκατό ογδόντα ) ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 30 ( τριάντα   )  ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ του  Δήμου Κεφαλλονιάς και διαθέτει πίστωση στον Κ.Α εξόδων 30.7321.01 προϋπολογισμού χρήσης  2014

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από  τη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  του Δήμου Κεφαλλονιάς .

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, αρμόδιος υπάλληλος Kαλογερόπουλος Θεόδωρος (τηλ.: 2671022725  Φαξ: 2671027151 ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.(τηλ.: 26710 27472  Φαξ:26710 – 27151.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

Αργοστόλι        3-11- 2014

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

                                            Σοφία Γαρμπή

 

 

 

 

 

Back To Top