skip to Main Content
Megaro

ΔΗΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

                Αργοστόλι,31/12/2014

Αρ. Πρωτ:    60238    

Ταχ. Δ/νση             : Πλατεία Βαλιάνου                                           Αργοστόλι

Ταχ. Κώδ.              :  28100               

Πληροφορίες         :  Οικονομική Υπηρεσία

                                 

Τηλέφωνο              :  26713-60156                

FAX                        : 26710- 22572               

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Ο Δήμαρχος  Δήμου Κεφαλλονιάς

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό  δημόσιο μειοδοτικό  διαγωνισμό.

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ,  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ,Ο.Κ.Α.Π. , ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, Κ.Ε. ΔΗ. ΚΕ. »  και με κριτήριο τελικής επιλογής του προμηθευτή τη χαμηλότερη τιμή ( άρθρο 20 παρ. α) του ΕΚΠΟΤΑ.

  1. Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης που δημοπρατείται είναι 157.000,00 € με ΦΠΑ.

Αφορά τις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ΟΚΑΠ, Δημοτικό Γηροκομείο , ΚΕΔΗΚΕ, και Δήμου Κεφαλονιάς  για ένα έτος.

2.Το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις ((CPV) είναι: 09135100-5(πετρέλαιο θέρμανσης).

 

3.Τόπος  Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή  πύληwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 13/01/2015  

14/01/2015 Τετάρτη Ωρα10:00

 

02/02/2015 Δευτέρα

 Ωρα 11:00

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3  του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

4.Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός  ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5.Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

6.Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

7.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την  επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΠΟΣΟ €:487,81) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (ΠΟΣΟ €:813,00) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (ΠΟΣΟ €:813,00) Ο.Κ.Α.Π (ΠΟΣΟ €:813,00)  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (ΠΟΣΟ €:813,00)  ΚΕ.Δ.Η.ΚΕ (ΠΟΣΟ €:2.642,28)

9.Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Π.Δ. 118/7, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης του άρθρου 15 παρ. 2περ.α του Π.Δ. 118/7, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη διακήρυξη  και τα τεύχη του διαγωνισμού από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κεφαλονιάς, Π. Βαλλιάνου- Αργοστόλι , Τ.Κ. 28100  Αργοστόλι . Τηλέφωνα: 2671360156  Φαξ: 2671022572

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλονιάς , στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kefallonia.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.. Τα έξοδα δημοσίευσης  θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

 

 

Back To Top