skip to Main Content
An 20

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1672

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Γεράσιμος Αποστολάτος διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση πέντε (5) ακινήτων, που βρίσκονται στο Αργοστόλι, και ένα στην Αθήνα Πλούτωνος 15 Παλαιό Φάληρο και συγκεκριμένα: 1) Ακίνητο ισογείου ορόφου ευρισκόμενο επί της οδού Βούρβαχη 9 (1ο εξ ανατολάς από την οδό Σιτεμπόρων) στο Αργοστόλι εμβαδού 40,00 τ.μ. με ωφέλιμο πατάρι 40,00 τ.μ., 2) γραφείο πρώτου (Α) ορόφου ευρισκόμενο επί της οδού Βούρβαχη 9 (1ο εξ ανατολάς από την οδό Σιτεμπόρων) στο Αργοστόλι εμβαδού 20,60 τ.μ. με ωφέλιμο πατάρι 8,61 τ.μ., 3) γραφείο πρώτου (Α) ορόφου ευρισκόμενο επί της οδού Βούρβαχη 9 (4ο εξ ανατολάς από την οδό Σιτεμπόρων) στο Αργοστόλι εμβαδού 25,18 τ.μ. με ωφέλιμο πατάρι 12,60 τ.μ. και 4) γραφείο πρώτου (Α) ορόφου ευρισκόμενο επί της οδού Βούρβαχη 9 (3ο εξ ανατολάς από την οδό Σιτεμπόρων) στο Αργοστόλι εμβαδού 23,40 τ.μ. με ωφέλιμο πατάρι 11,48 τ.μ. και τέλος 5) Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 37 τ.μ που βρίσκεται στην οδό Πλούτωνος 15 Παλαιό Φάληρο.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου στις 18 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών από ώρα 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση στις 25 Νοεμβρίου 2016 την ίδια ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Ενδιαφερόμενοι που θα προσέλθουν μετά τις 10:30 δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα παραλαμβάνονται τα δικαιολογητικά τους.

Άρθρο 1 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τριετής και απαγορεύεται ρητά η ανανέωση ή η παράταση της μίσθωσης καθώς και η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου εν όλω ή εν μέρει με οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα με υπομίσθωση ή με σύσταση εταιρίας καθώς και η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

Άρθρο 2 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται ως ακολούθως α) για το κατάστημα με αριθ. -1- 200,00 ευρώ μηνιαίως, β) για το γραφείο με αριθ. – 2- 170,00 ευρώ μηνιαίως, γ) για το γραφείο με αριθ. -3- 170,00 ευρώ μηνιαίως, δ) για το γραφείο με αριθ. -4- 170,00 ευρώ μηνιαίως και ε) για το κατάστημα με αριθ. -5- στην Αθήνα 150,00 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρμόζεται ετησίως αυξανόμενο σύμφωνα με το Δείκτη Μεταβολής Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Άρθρο 3 Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ενδιαφερόμενοι προσέλθουν με αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύμβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους ίσου με 2 μηνιαία μισθώματα δηλαδή α) για το με αριθ. -1- κατάστημα ποσό εγγυητικής 400,00€, β) για το με αριθ. -2- γραφείο ποσό εγγυητικής 340,00€, γ) για το με αριθ. -3- γραφείο ποσό εγγυητικής 340,00€, δ) για το με αριθ. -4- γραφείο ποσό εγγυητικής 340,00€ και ε) για το με αριθ. -5- κατάστημα Αθηνών ποσό εγγυητικής 300,00€. Εφόσον κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε μειωθεί ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ειδοποίηση του εκμισθωτή να προβαίνει άμεσα στη συμπλήρωση της στο κατά τη σύμβαση απαιτούμενο εκάστοτε ύψος.

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης υποχρεούνται να προσκομίσουν α) φορολογική ενημερότητα, β) βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο και γ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Ο εγγυητής οφείλει να προσκομίσει α) φορολογική ενημερότητα και β) βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Άρθρο 4 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως συμμετέχων.

Άρθρο 5 Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο ύψος δύο (2) μηνιαίων μισθωμάτων όπως το μίσθωμα αυτό διαμορφώθηκε κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισμό. Στους δε λοιπούς συμμετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα τους επιστραφεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετικής σύμβαση ή αν διαφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Γηροκομείου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόμενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του Δημοτικού Γηροκομείου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας αμέσως μετά την κατακύρωση τους.

Άρθρο 6 Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο Ταμείο του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατά την υπογραφή θα προσκομισθεί εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους ίσου με δύο μηνιαία μισθώματα όπως το μίσθωμα διαμορφώθηκε και όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί μέχρι τη λήξη της σύμβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα μπορεί να συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει επιπλέον ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί στο μισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το μίσθιο, την παράδοση του μισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών, την εξόφληση όλων των μισθωμάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς όπως προαναφέρθηκε θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νομικού προσώπου αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Άρθρο 7 Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση με αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται με τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόμη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συμφωνημένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και καθαριότητας. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόμιμη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του μισθωτή και θα γίνεται με έξοδα και δαπάνες δικές του.

Άρθρο 8 Ο μισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου με τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, αποκομιδής απορριμμάτων, πεζοδρομίου και δημοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.).

Άρθρο 9 Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήμου των μισθωμάτων καθώς και κάθε νόμιμο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.

Άρθρο 10 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δημοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύμβασης, την απαίτηση απόδοσης του μισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δημοτικού Γηροκομείου καθώς και κάθε άλλη νόμιμη αποζημίωση.

Άρθρο 11 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δημοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Γεράσιμος Αποστολάτος.

Άρθρο 12 Η σειρά έκθεσης των θέσεων και πρώτη προσφοράς μισθώματος για κάθε θέση ορίζεται ως κατωτέρω: 1) Ακίνητο ισογείου ορόφου ευρισκόμενο επί της οδού Βούρβαχη 9 (1ο εξ ανατολάς από την οδό Σιτεμπόρων) στο Αργοστόλι εμβαδού 40,00 τ.μ. με ωφέλιμο πατάρι 40,00 τ.μ. (τιμή εκκίνησης 200,00 ευρώ), 2) Γραφείο πρώτου (Α) ορόφου ευρισκόμενο επί της οδού Βούρβαχη 9 (1ο εξ ανατολάς από την οδό Σιτεμπόρων) στο Αργοστόλι εμβαδού 20,60 τ.μ. με ωφέλιμο πατάρι 8,61 τ.μ. (τιμή εκκίνησης 170,00 ευρώ), 3) Γραφείο πρώτου (Α) ορόφου ευρισκόμενο επί της οδού Βούρβαχη 9 (4ο εξ ανατολάς από την οδό Σιτεμπόρων) στο Αργοστόλι εμβαδού 25,18 τ.μ. με ωφέλιμο πατάρι 12,60 τ.μ. (τιμή εκκίνησης 170,00 ευρώ), 4) Γραφείο πρώτου (Α) ορόφου ευρισκόμενο επί της οδού Βούρβαχη 9 (3ο εξ ανατολάς από την οδό Σιτεμπόρων) στο Αργοστόλι εμβαδού 23,40 τ.μ. με ωφέλιμο πατάρι 11,48 τ.μ. (τιμή εκκίνησης 170,00 ευρώ). 5) Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 37 τ.μ. ευρισκόμενο στην οδό Πλούτωνος 15 Παλαιό Φάληρο (τιμή εκκίνησης 150,00 ευρώ). Άρθρο 13 Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως.

Περατάτα 3-11-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεράσιμος Αποστολάτος

Back To Top