skip to Main Content
Parisis3

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.500.000 ΕΥΡΩ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΤΕΙΤΑΙ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άλλο ένα μεγάλο έργο, από αυτά που θα αλλάξουν άρδην την εικόνα της πρωτεύουσας του νησιού μας, και το οποίου μελετήθηκε και εντάχθηκε επί Δημοτικής Αρχής Παρίση, μπαίνει στην τελική του ευθεία. Δημοσιεύεται λοιπόν σήμερα η προκήρυξη του έργου της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Βαλλιάνου και των Κοινοχρήστων χώρων, ένα μεγάλο έργο προυπολογισμού 2.500.000 ευρώ. Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στις 5 Αυγούστου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Π.Δ.Ε. 2012ΣΕ02200001). Είναι το δεύτερο μεγάλο έργο που δημοπρατείται μετά την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης από την Γέφυρα έως την παλιά Λαχαναγορά, δείχνοντας έτσι ότι ο Αλ. Παρίσης και η Δημοτική Αρχή υλοποιούν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις.

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης είναι το ακόλουθο:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

            Αργοστόλι, 10/7/2014

 

            Αρ. Πρωτ. : 32453

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Κεφαλλονιάς προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου», με συνολικό προϋπολογισμό 2.500.590,00 €. Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ, με προϋπολογισμό 1.993.326,45€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Λ. Βεργωτή 160,  Αργοστόλι Τ.Κ. 28100), μέχρι και την 31.07.14, κατόπιν αιτήσεως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Πλ. Βαλλιάνου, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, τηλ. 2671360101 fax: 26710 22572). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Yπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στα γραφεία της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς κ. Ευάγγελος Κουφός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (τηλ.: 26710 22463/27985 fax: 26710 22472), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 με 13:00.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05.08.14, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το  άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:

Εκτός νομού έδρας:

στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας,

στην 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά[i]και

στην 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

Εντός νομού έδρας:

στην Α2, 1η, 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας,

στην 2η, 3η και 4η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά[ii]και

στην 1η, 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία κατά τις ισχύουσες διατάξεις, προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία κατά τις ισχύουσες διατάξεις, προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 39.866,53 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Π.Δ.Ε. 2012ΣΕ02200001). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς.

 

 

Αργοστόλι   10/7/2014

 

Ο  Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Α.Α.

 

                          Σπυρίδων Ματιάτος

          Αντιδήμαρχος- Αναπληρωτής Δημάρχου

 

 

 

 

Back To Top