skip to Main Content
Adriatiki Ionio 620×320

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου: Έρχονται σημαντικές επενδύσεις. Διευρυμένο «κάλεσμα» σε τοπικές και περιφερειακές αρχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δεσμεύεται να υποστηρίξει πλήρως την υλοποίηση της στρατηγικής για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (ΣΕΕΠΑΙ). Στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου στο Fabriano, στην περιφέρεια Marche της Ιταλίας, εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερομένων θεσμικών φορέων συζήτησαν σχετικά με τα στάδια υλοποίησης της ΣΕΕΠΑΙ μετά το πράσινο φως που αναμένεται να δοθεί από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο. Η ΕτΠ επιθυμεί να αναλάβουν πρωταρχικό ρόλο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στη διαχείριση της εν λόγω στρατηγικής, αλλά και στον προγραμματισμό συνεκτικών παρεμβάσεων χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο 2014-2020. Απαιτείται επίσης ενδεδειγμένη χρηματοδοτική στήριξη εκ μέρους της ΕΕ για την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας

Κατά την έναρξη της διάσκεψης σχετικά με τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Michel Lebrun δήλωσε τα εξής: «Μια ολοκληρωμένη διεθνική προσέγγιση ορισμένων πολιτικών, όπως οι μεταφορές, η ανάπτυξη του τουρισμού, η προστασία του περιβάλλοντος, η χωροταξία και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, μπορεί πράγματι να παράσχει νέες λύσεις σε προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μέσω μεμονωμένης αντιμετώπισης, αλλά απαιτεί καινοτόμο πολυεπίπεδη διακυβέρνηση». Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με επενδυτικά σχέδια, αποτελεί πράγματι την κυριότερη πρόκληση που τίθεται για την υλοποίηση της στρατηγικής για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, της τρίτης συναφούς στρατηγικής που διαμορφώθηκε από την ΕΕ έπειτα από τις στρατηγικές για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη.

Καθώς η Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι αποφασισμένη να εγκρίνει τη ΣΕΕΠΑΙ τον Οκτώβριο, η απτή υλοποίησή της βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης όλων των συμμετεχόντων εταίρων. Στις τέσσερις ενδιαφερόμενες χώρες της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία), οι κεντρικές κυβερνήσεις και οι περιφέρειες έχουν αρχίσει να οριστικοποιούν τα επιχειρησιακά προγράμματα προς χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020, τα οποία θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά μέσα χρηματοδότησης κοινών έργων που σχετίζονται με τις μείζονες προτεραιότητες της ΣΕΕΠΑΙ: γαλάζια ανάπτυξη, σύνδεση της περιφέρειας, περιβαλλοντική ποιότητα και βιώσιμος τουρισμός. Ωστόσο, οι τέσσερις χώρες-εταίροι εκτός ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία) θα βασιστούν στη στήριξη που θα τους παρασχεθεί από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) για την περίοδο 2014-2020. Επιπλέον, διάφορα διεθνή τραπεζικά ιδρύματα –όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων– αναμένεται να ενισχύσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες παροχής πίστωσης στην εν λόγω περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω ειδικών διευκολύνσεων, όπως προτάθηκε από την ΕτΠ.

Ο εισηγητής της ΕτΠ για τη ΣΕΕΠΑΙ και Πρόεδρος της περιφέρειας Marche κ. Gian Mario Spacca (IT/ALDE) επεσήμανε ότι «Η ανάπτυξη ενός «Νέφους Αδριατικής-Ιονίου» για τη σύνδεση των υφιστάμενων πλατφορμών υποδομών στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των ΤΠΕ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες του πρώτου σταδίου υλοποίησης, μαζί με πρωτοβουλίες αποκατάστασης μετά από καταστροφές και αξιολόγησης του κινδύνου καταστροφών, καθώς και με σχέδια εστιασμένα στην ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, όπως η ίδρυση μιας Ανώτατης Σχολή Διοίκησης Αδριατικής-Ιονίου» και πρόσθεσε ότι «Η κοινωνική συνοχή, η υγεία, το οργανωμένο έγκλημα και η παράνομη μετανάστευση θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στα πεδία παρέμβασης της εν λόγω στρατηγικής, όπως προτάθηκε στη σχετική γνωμοδότηση της ΕτΠ που εγκρίθηκε τον Ιούνιο».

Η συνεδρίαση των «φορέων υλοποίησης», η οποία θα διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο, θα συμβάλει στην αποσαφήνιση τόσο της πρακτικής λειτουργίας της δομής διακυβέρνησης της ΣΕΕΠΑΙ όσο και των επόμενων σταδίων υλοποίησής της.

Στο Fabriano, τα μέλη της επιτροπής COTER εξέτασαν επίσης έγγραφο εργασίας σχετικά με μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων, το οποίο παρουσίασε ο εισηγητής του κ. Herwig Van Staa (AT/EPP). Η σχετική γνωμοδότηση θα συμβάλει στη χάραξη της προαναφερθείσας στρατηγικής, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Αποστολή της είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Από το aftodioikisi.gr

Back To Top