skip to Main Content
Pap

Με 227 εκατ. ευρώ θα ενισχυθεί η περιφέρεια Ιονίων Νήσων απαντάει η Κομισιόν στον Παπαδημούλη

Ύστερα από τη σχετική ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη για το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Corina Cretu, ενημέρωσε τον ευρωβουλευτή ότι η Περιφέρεια θα στηριχτεί από τα κοινοτικά ταμεία με 227 εκατ. ευρώ τη νέα προγραμματική περίοδο 2014  – 2020.

Προβλέπεται υποστήριξη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης (75 εκατ. ευρώ) και μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος (90 εκατ. ευρώ).

Όπως ανακοίνωσε η επίτροπος Corina Cretu, η ενίσχυση αυτή έχει στόχο να συμβάλει στην «εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της μέσω κοινωνικής ένταξης, περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης των ιδιαιτεροτήτων και των νησιωτικών χαρακτηριστικών της».

Στη συνέχεια της απάντησής της η κα Cretu, αφού τονίζει ότι «για μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης διατίθενται 43 εκατ. ευρώ (Ευρωπαïκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 32 εκατ. ευρώ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)», αναφέρει ότι «για την προστασία του περιβάλλοντος διατίθενται 90 εκατ. ευρώ μέσω της προτεραιότητας 2 του προγράμματος», ενώ για την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας «διατίθενται 24 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του νέου παραγωγικού μοντέλου».

 

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000229/2015 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα:Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (ΠΙΝ).

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (ΠΙΝ) 2014-2020. Η ΠΙΝ υφίσταται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με εμφανείς επιπτώσεις στη λειτουργία των συστημάτων υγείας-πρόνοιας, αλλά και στα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και πρόωρης εγκατάλειψης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ανεργία αυξήθηκε κατά 9,7 μονάδες από το 2008, με σημαντική επιδείνωση της μακροχρόνιας ανεργίας (46,7% το 2013- υπερδιπλάσιο του 2008) και εκτίναξη της ανεργίας των νέων 15-24 ετών στο 49,8% το 2013. Επίσης, καταγράφει υψηλότερα ποσοστά «πρόωρης εγκατάλειψης εκπαίδευσης & κατάρτισης», από τον μέσο όρο της χώρας και την ΕΕ27, δηλαδή 16% έναντι 11,4% και 12,8% αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι α) διαχρονικά δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς η συμβολή των ασκούμενων πολιτικών στην αντιμετώπιση της ανεργίας, β) η οικονομία της ΠΙΝ χαρακτηρίζεται από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, με χαμηλή ανταγωνιστικότητα, γ) στη γενική ανάγκη για την «αντιμετώπιση των περιορισμών νησιωτικότητας προστίθεται η ευαλωτότητα στην κλιματική αλλαγή, ιδίως στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο», ερωτάται η Επιτροπή εάν το εγκριθέν ΠΕΠ:

  1. Απαντά στη αναγκαιότητα δράσεων κοινωνικής μέριμνας/αλληλεγγύης
  2. Προωθεί τα απαραίτητα έργα προστασίας του περιβάλλοντος σε κάθε νησί
  3. Προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης λιγότερο ευάλωτο στις διεθνείς οικονομικές διακυμάνσεις, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Απάντηση της κας Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής (19.3.2015)

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε το περιφερειακό πρόγραμμα (ΠΕΠ) για τα νησιά του Ιονίου. Με συνολική χρηματοδότηση 227 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, το ΠΕΠ θα συμβάλει στους στρατηγικούς στόχους της περιφέρειας: i) Αύξηση της ελκυστικότητάς της μέσω της στρατηγικής της ευφυούς εξειδίκευσης και ii) εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της μέσω κοινωνικής ένταξης, περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης των ιδιαιτεροτήτων και των νησιωτικών χαρακτηριστικών της.

Για μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, διατίθενται 43 εκατ. ευρώ (Ευρωπαïκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 32 εκατ. ευρώ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «Βελτίωση των εκπαιδευτικών, υγειονομικών και κοινωνικών υποδομών» και της προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων». Για την προστασία του περιβάλλοντος διατίθενται 90 εκατ. ευρώ μέσω της προτεραιότητας 2 του προγράμματος. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ» διατίθενται 24 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα συμπληρωθεί, επίσης, από τις δράσεις για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας ,που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της προτεραιότητας 5. Εκτός από τα σχέδια που υποστηρίζονται βάσει του ΠΕΠ, στην επίτευξη των εν λόγω στόχων θα συμβάλουν και οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τα συγχρηματοδοτούμενα -ειδικά ανά τομέα- προγράμματα της ΕΕ. Η περιφέρεια αναμένεται, επίσης, να επωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου. Στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση του προγράμματος για να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων, όπως προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

Από το aftodioikisi.gr

Back To Top