skip to Main Content
OAED SHMA4

ΟΑΕΔ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΟΑΕΔ κατ΄εφαρμογή της υπ΄αριθμ 1320/Δ5.1/15-01-2014 (ΦΕΚ 134/Β/2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα λειτουργήσει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης με το Δυικό σύστημα Εκπαίδευσης (Μαθητεία), σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και με μεγάλες τουριστικές μονάδες,  στις ειδικότητες Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Ξενοδοχοϋπάλληλος) και Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε νέους και νέες που κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1996, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Επιθυμητό προσόν η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), που θα πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχα Ξένων Ιδρυμάτων).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με courier :

 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Τίτλο Σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

από την Τρίτη 29 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου  τις εργάσιμες ημέρες και  κατά  τις ώρες  09:00 έως 12:00 π.μ., στην Π.Σ.Ε.Κ επιλογής τους ως εξής:

 

 1. Π.Σ.Ε.Κ Καλαμακίου : Δωδεκανήσου 6/Τ.K.12145 τηλ. 2109915025 (Υπόψη  κου Ζάντζα)
 2. Π.Σ.Ε.Κ Ηρακλείου Κρήτης: Γιόφυρο /Τ.K.71304, τηλ. 2810 – 250215   (Υπόψη  κου Φασουλάκη)

 

Στην συνέχεια η Σχολή θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους προκειμένου να οριστεί η ώρα και ο τόπος συνέντευξης που θα γίνει από στελέχη του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με σκοπό να διερευνηθούν οι κλίσεις και τα προσόντα των υποψηφίων, σε συνάφεια με τις ειδικότητες και να υποδειχθούν οι υποψήφιοι σε κατάλληλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα για την σύναψη Συμφωνητικού Μαθητείας, εφόσον ολοκληρωθεί η επιλογή από την επιχείρηση.

 

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως: να είναι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, να είναι μέλη του  Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου  και να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό για την παροχή ποιοτικής κατάρτισης (Μαθητείας) στον χώρο της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα κριτήρια συμμετοχής στο τηλ. 210-6419036, κα Χλωρού Μαρία ή κος Παπαχριστοδούλου X., Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Προϋπόθεση εισαγωγής και εγγραφής στις ειδικότητες των παραπάνω Π.Σ.Ε.Κ. είναι ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α να προσκομίσει, εφόσον γίνει αποδεκτός/ή από την επιχείρηση, Βεβαίωση Αποδοχής για την πραγματοποίηση της Μαθητείας στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σε περίπτωση που ο  αριθμός των υποψηφίων μαθητών με τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων θα γίνει μοριοδότηση κατά την οποία βαθμολογούνται τα εξής κριτήρια:

 

 1. Βαθμός Τίτλου Σπουδών – Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα και ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
 2. Πολύτεκνοι 2 μόρια

(Ζητείται: α) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σ’ αυτή την περίπτωση θα ζητείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 1. Χαμηλό εισόδημα  – 1 μόριο

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 9.163 €

(Το παραπάνω ποσό προκύπτει με βάση τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 40058/2007 (ΦΕΚ 1029/Β/2007) Απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κριτήρια Επιλογής Μαθητών για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»)

Ζητείται φωτοαντίγραφο του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονομικού έτους εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος, ή βεβαίωση, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 1. Ορφανοί από έναν γονέα1 μόριο
 2. Ορφανοί και από τους δύο γονείς3 μόρια

Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει.

 1. Παραπεμπόμενοι από ιδρύματα1 μόριο

Θα πρέπει η παραπομπή να συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κάθε Πειραματικής Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τριετούς φοίτησης, στηριζόμενο στο Δυικό Σύστημα Εκπαίδευσης, και περιλαμβάνει σε όλα τα έτη:

(α) ενδοσχολική εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ’ έτος , η οποία θα γίνεται κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου και

(β) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών κατ’ έτος η οποία θα υλοποιείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου.

 

Οι καταρτιζόμενοι κατά την περίοδο της Μαθητείας θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10186/Δ5.12 /9-4-13 KYA (ΦΕΚ 134/Β/2014) των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

 

 

 

 

Back To Top