ΧΡΕΟΣ ΔΗΜΟΥ: 30.094.853 ευρώ

ΧΡΕΟΣ Ν.Π.Δ.Δ: 6.128.016,3 ευρώ

ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ: 5.900.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 42.094.253,70 ευρώ