skip to Main Content
Galiatsatos Front2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

 • Κοινωνική Σύμπραξη   ΙΟΝΙΑ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ  με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ , πρόκειται να υλοποιήσει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Κέρκυρας ,Λευκάδας , Κεφαλληνίας & Ιθάκης ,Ζακύνθου) δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

 

 

 

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

 

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου) να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

 

 

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

 

 1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

 

2

 

 1. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

 

 1. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται: α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

 

− είναι ανήλικα ή − είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή

 

ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

 

−    είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

 

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

 • τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
 • αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
 • Οι ανιόντες

 

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

 

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
 2. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

 

 1. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

 

 

 

Εξαιρέσεις :

 

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

 

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

 

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

 

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .Α ΤΕΒΑ /ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    

 

3

 

αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα) :

 

 • 000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
 • 500 € ετησίως για το ζευγάρι

 

 • Προσαυξανόμενο κατά 500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

 

 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

 

 • Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

 

 • Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
 • αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

 

 

 

Περιουσιακά κριτήρια :

 

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

 

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .Α ΤΕΒΑ /ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    

 

4

 

υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

 

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

 

Προθεσμία Αιτήσεων : Από 15.07.2015 έως 05.08.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων :

 • Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
  • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

 

 • είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης όπως παρακάτω αναφέρονται .

 

 • Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

 

 

 

 

ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ& ΙΘΑΚΗΣ

 

             
  ΦΟΡΕΑΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
               
  ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Διοικητήριο Αργοστόλι 1) Χριστακόπουλος   267136582  
  ΔΗΜΟΣ ΔΕ Ελειού – Πρόννων   Βασίλης      
  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2) Φουρνιώτη   2671361630  
    ΔΕ Λειβαθούς 3) Διονυσία      
    Λαλη Αθηνά 2671361800  
    ΔΕ Ερίσου 4) Μαραβέγια Μαρία   2674360302  
    5) Μαρκοπούλου 2674360620  
    ΔΕ Πυλάρου 6) Γαρυφαλλιά      
    Καβαλιεράτος 2674360521  
    ΔΕ Σάμης 7) Νικόλαος      
    Κουταβά 2671086078  
    ΔΕ Ομαλών 8) Περιστέρα      
    Κουρούκλη 2671093900  
    ΔΕ Παλικής   Μαριάνθη      
    9) Κατσιβέλης   2671093900  
       
        Παναγής      
  Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας   10 Αλεξανδρή –Λώλου Αικατερινη 2671028942  
               
               
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Δήμος Ιθάκης Επαρχείο 1) Γρίβας Νεκτάριος 1) 2674032370    
  Ιθάκης 2) Βλήσμα Αναστασία 2)      
        2674032370    
               
               

 

 

 

 

 

 • ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ .

 

 • ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, Ε1 ΚΑΙ Ε9 ΤΟΥ 2015 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014), ΚΩΔΙΚΟ TAXIS

 

 

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τον συντονισμό κεντρικά στη ΠΙΝ θα έχει η Αντιπεριφέρεια Απασχόλησης, Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού. Αλέκος Μιχαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Κιν.6932441437

 

Συντονιστής ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης:

Ονοματεπώνυμο: Βαγγελάτου Κατερίνα

 

Ιδιότητα : Περιφερειακός Σύμβουλος Τηλ. 2674072410

Κινητό: 6974762966

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

Back To Top