skip to Main Content
Galiatsatos Front1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΖΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αργοστόλι       09 /07 /2015

Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ.  65114/15076

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2015 (ΑΔΑ:7ΛΥ17ΛΕ-7ΨΓ)
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./35/11793/29-05-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει
  5. Την υπ.αριθμ.4725/63595-9.06.2015 (ΑΔΑ: 7ΦΠΑ465ΦΘΗ-ΞΔΦ) )Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Κατανομή εποχικού προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής – Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015».
  6. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ.147/2010 (Φ.Ε.Κ.240/Α’/27-12-2010).
  7. Την υπ’ αριθ. οικ. 57059/13244-16.6.2015 βεβαίωση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί εξασφάλισης πιστώσεων.

 

 

Ανακοινώνει

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κεφαλλονιά, για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα):

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τομεάρχης

Δακοκτονίας

ΠΕ

Γεωπόνων ή

Εν ελλείψει

ΤΕ

Τεχνολόγων

Γεωπονίας

Φυτικής

Παραγωγής

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100

 

 

 

 

 

 

 

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου.

2. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου (βλ. ανωτέρω βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ. 28 100, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, υπόψιν κ. Παναγή Σταθάτου (τηλ. επικοινωνίας: 26713-60507). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης και ανάρτησης της παρούσης.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

         

 

        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

 

Back To Top