skip to Main Content
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΖΗΤΑ 2 ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αργοστόλι       3/7/2014

Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ. 65944/18825

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2014 (ΑΔΑ: 6ΔΦΚ7ΛΕ-8ΥΣ)
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/70/9090/5-5-2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/27-12-2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 280) Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει.
  5. Την υπ΄ αριθ. 1111/62237/13-5-2014 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή εποχικού προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής –Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014»
  6. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ.147/2010 (Φ.Ε.Κ.240/Α’/27-12-2010).
  7. Την αριθ. 8/2014/6-5-2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  8. Την υπ’ αριθ. οικ. 54407/15638/3-6-2014 βεβαίωση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί εξασφάλισης πιστώσεων

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κεφαλλονιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα):

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τομεαρχών

Δακοκτονίας

ΠΕ

Γεωπόνων

Εν ελλείψει

ΤΕ

Τεχνολόγων

Γεωπονίας

Φυτικής

Παραγωγής

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101

 

 

 

 

 

 

 

2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου από το ΓΕΩΤΕΕ ή Βεβαίωση Άσκησης

Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής

Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας

Γεωπόνου.

2)  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή

ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της

ανωτέρω αδείας ή βεβαίωσης (βλ. ανωτέρω) που εκδίδεται από το ΓΕΩΤΕΕ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής παραγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Από την ημερομηνία της απόφασης πρόσληψης και όχι πέραν της

30-11-2014

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

         

 

        ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ. 28 100, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας υπόψιν κ. Λιμαντζάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 26713-60545). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

 

Back To Top