skip to Main Content
Drak

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης: 26298/5881/13.3.2015

15PROC002638947 2015-03-13

ΑΔΑ: Ψ4ΩΚ7ΛΕ-Τ3Ζ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αργοστόλι  13.3.2015

Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ. 26303/5884

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Προμήθεια Στολών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξοπλισμός και
Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης»

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) διενεργεί Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ”, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης: “Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης”.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. (ταχ. δ/νση: Διοικητήριο, Αργοστόλι Κεφαλονιά).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών 71.961,79€ (άνευ Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικά 88.513 € .

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια 277 τεμαχίων χειμερινών και θερινών στολών για 6 τμήματα φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με απόφαση του Οργάνου λήψης Αποφάσεων διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα έως ποσοστό 25% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας, και κατά συνέπεια να κατακυρώσει τελικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για 346 συνολικά στολές.  Κωδικός CPV: 18000000-9.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την Παρασκευή 24.4.2015 και ώρα 12:00.

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ν. 2513/1997 Α’ 139), εφόσον η δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας.

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί των ως άνω προσώπων, οι οποίες υποβάλουν κοινή προσφορά.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια της χώρας εγκατάστασής τους.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής ύψους χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440,00 €). Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες και η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την αποστολή της ανακοίνωσης κατακύρωσης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ταμείο ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ κωδ Σ.Α. 2010ΝΑ02480000) στα πλαίσια του Ε.Π. “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ. 19761/4375/20.2.2015 με ΑΔΑ: 7ΞΥΓ7ΛΕ-Κ16.

Η πληρωμή του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης θα καταβληθεί σε Ευρώ σε δύο δόσεις ως εξής:

  1. Η πρώτη δόση της τμηματικής πληρωμής στον προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, το οποίο δεν δύναται να αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της συμβατικής αξίας της προμήθειας και με την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών
  2. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του υπόλοιπου φυσικού αντικειμένου συνοδευόμενο με την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών.

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο (www.promitheus.gov.gr) μέχρι την 13.04.2015 και ώρα 11π.μ.

Πληροφορίες: Ευάγ. Σπαθής, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, τηλ: 2671360589, φαξ: 26710-28078, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr.

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του φορέα: www.pin.gov.gr.

Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ την Παρασκευή 13.03.2015.

   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010

 

 

Διονύσιος Στραβοράβδης

 

Back To Top