skip to Main Content
AEN ¿½¯É½ ®Ãɽ4

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αργοστόλι,  29 / 07 /2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθ. Πρωτ. 5121.1/06/14

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                          Αριθ. Σχεδίου:-379–      

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Α. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2014 – 2015 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ως εξής:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας  Πλοίαρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων ο ένας (01) με πτυχίο G.O., για τα ναυτικά μαθήματα όλων των εξαμήνων (θεωρία και εφαρμογές).

β) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοίαρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει εργαστηριακός συνεργάτης  Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν για τα ναυτικά μαθήματα όλων των εξαμήνων (θεωρία και εφαρμογές).

     ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

     α) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθηματικού με ειδίκευση στην πληροφορική,  για τα μαθήματα : Μαθηματικά  Α΄,Β΄,Γ΄ και  Πληροφορική-Η/Υ  Α΄ και Δ΄ εξαμήνων.

β)  Ένα (01) άτομο ειδικότητας Φυσικού  με ειδίκευση στην μετεωρολογία, για τα μαθήματα: Φυσική  Α΄,Β΄,Γ΄ και  Μετεωρολογία Β΄ και Γ΄ εξαμήνων.

γ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Νομικού  και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών,  για τα μαθήματα: Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Α΄, Ανθρώπινες Σχέσεις  Δ΄ και Ναυτιλιακό Δίκαιο ΣΤ΄  εξαμήνων.

Β.Η πρόσληψη θα γίνει από τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της προκήρυξης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Γ. Οι υποψήφιοι πέρα από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη θα  πρέπει  να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Οι  λοιποί  αλλοδαποί   που   αποκτούν   την  Ελληνική  Ιθαγένεια  με  πολιτογράφηση   δεν   μπορούν   να   προσληφθούν   πριν  από την   συμπλήρωση  ενός  έτους  από  την  απόκτησή  της και οι  άντρες  να  έχουν   εκπληρώσει   τις   στρατιωτικές   τους    υποχρεώσεις  ή  να    έχουν   απαλλαγεί   νόμιμα   από  αυτές. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί ημερολογιακά το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Δ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της  τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση: :  Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την   21/08/2014, ημέρα Πέμπτη.   Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων ταχυδρομική διεύθυνση πλατεία Μέϊτλαντ Αργοστόλι Κεφαλονιά Ταχ. Κώδικας 28100 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

            Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά.

 

Ε. Ολόκληρη η προκήρυξη (Αριθ. Πρωτ. 5121.1/05/14/29-07-2014, Αρ. Σχεδίου:378)  έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  στο   Κατάστημα  του  Δήμου  Κεφαλληνίας, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.yen.gr.

ΣΤ. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την εν λόγω Ακαδημία στο τηλέφωνο 26710-28608 (Αρμόδιοι: ΡΑΣΣΙΑΣ Διονύσιος, Διευθυντής Σπουδών και ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Ρουμπίνα, Αναπλ. Διευθυντή Σπουδών).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

 

 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΙΦΤΙΚΙΔΗΣ Παύλος

Back To Top