skip to Main Content
An 138

Πώς μπορούν οι ΟΤΑ να διαγράψουν χρέη – Ποιοι νόμοι «κουμπώνουν»

Ένα ευνοϊκότατο καθεστώς για τον συμψηφισμό οφειλών δήμων και περιφερειών, αλλά και την διαγραφή πρόσθετων φόρων, προστίμων, προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, διαμορφώνει η πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Συμβούλιο, πέρα από τις απαλλαγές του νόμου 4316/2014 (άρθρο 79), όσοι ΟΤΑ έχουν ενταχθεί στην συγκεκριμένη ρύθμιση για οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, μπορούν να διαγράφουν μέρους τους χρέους (αυτό που που προκύπτει από πρόσθετες επιβαρύνσεις) και βάσει του νόμου 4071/2012, που αφορά διαγραφή χρεών που προέρχονται από δημοτικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, όπως γνωμοδοτεί το Συμβούλιο, μπορούν οι ΟΤΑ να συμπεριλάβουν στις ρυθμιζόμενες οφειλές του άρθρου 79, παρ. 2 ν. 4316/2014 και εκείνες που έχουν γεννηθεί από την υποχρεωτική εκ του νόμου αναδοχή χρέους που θεσπίστηκε από τους νόμο 4071/2012.

Ο εν λόγω νόμος (4071/2012) ορίζει ότι χρέη δημοτικών επιχειρήσεων προς το Δημόσιο βεβαιώνονται στον οικείο δήμο μόνο για το ποσό της κύριας οφειλής (δηλαδή χωρίς προσαυξήσεις κ.λπ.), ενώ ο νόμος 4316/2014, συμψηφίζει χρέη των ΟΤΑ με μηνιαία παρακράτηση 5% επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Επομένως, εάν ένας ΟΤΑ έχει ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση του 4316/2014 για κάποιο ποσό χρεών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί ακόμα να διαγράψει από αυτό το ποσό τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από χρέη δημοτικών επιχειρήσεων.

Τα ευεργετήματα και οι απαλλαγές του 4316/2014

Σύμφωνα με την παράγραφο β’ του άρθρου 79 του 4316/2014, «οι οφειλές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που είναι εν ισχύ, επί του εναπομείναντος ποσού, καθώς και όσες τελούν σε αναστολή, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις…».

Ο συγκεκριμένος τρόπος ρύθμισης χρεών είναι γνωστός στους e-αναγνώστες τηςaftodioikisi.gr, καθώς η ιστοσελίδα μας έχει αναδείξει το θέμα και στο παρελθόν. Θυμίζουμε:

Οι απαλλαγές από τις προσαυξήσεις γίνονται ως ακολούθως:

i) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός ενός έτους, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή 90%.

ii) …εντός δύο ετών με απαλλαγή κατά 80%.

iii) …εντός τριών ετών με απαλλαγή κατά 70%.

iν) …εντός τεσσάρων ετών με απαλλαγή κατά 60%.

ν) …εντός πέντε ετών με απαλλαγή κατά 50%.

νi) …εντός έξι ετών με απαλλαγή κατά 30%.

νii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται μετά την πάροδο της εξαετίας δεν υπάρχουν απαλλαγές.

Και βέβαια, στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ΟΤΑ επιλέξει να μπει στη διαδικασία συμψηφισμού, αλλά δεν επιθυμεί να αποπληρώσει το χρέος εντός εξαετίας: το χρέος μετακυλίεται στο διηνεκές και η εξόφληση γίνεται… σταγόνα – σταγόνα.

Ευεργετήματα

Στους δήμους και τις περιφέρειες που υπάγονται στο συμψηφισμό, παρέχονται για τα ποσά που ρυθμίζονται τα ακόλουθα ευεργετήματα:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ,

iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας,

ιν) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.

Εν ολίγοις, ο ΟΤΑ που μπαίνει στη ρύθμιση ευνοϊκού συμψηφισμού οφειλών, ουσιαστικά εκμηδενίζει το χρέος του, διευκολύνεται να καταρτίσει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, αλλά και παράλληλα να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Δείτε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ΕΔΩ

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ (βλ. άρθρο 79)

Δείτε τις πρόσφατες οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών ΕΔΩ

aftodioikisi.gr

Back To Top