skip to Main Content
Sissy

Ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών

Δυστυχώς τα σημεία των καιρών δεν αφήνουν τους ανθρώπους του χώρου του τουρισμού να είναι ήσυχοι – όσο γίνεται  – για το μέλλον των επιχειρήσεών τους.

Ο ΣΕΤΕ ενημέρωσε τα μέλη του για το πώς θα πρέπει να υπογράψουν τα συμβόλαιά τους για το 2016 ούτως ώστε να μην ζημιωθούν δεδομένης της αναπροσαρμογής του ΦΠΑ.

Σας παραθέτω  την επίμαχη επιστολή που έστειλε προς τους προέδρους κ.κ. Ρέτσο  -ΠΟΞ -και  Μπρεντάνο  -ΣΕΕΔΔΕ – για πρόληψη τυχόν απώλειας χρημάτων.

Αγαπητοί κύριοι Πρόεδροι,

Διανύουμε πλέον την περίοδο υπογραφής συμβολαίων 2016 με τους Tour  Operators  και ασκούνται πιέσεις για την υπογραφή των συμβολαίων ώστε να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός των πτήσεων και της κατανομής τους ανά προορισμό. Η αβεβαιότητα όμως που επικρατεί σχετικά με την πιθανή αύξηση του ΦΠΑ για τον τουρισμό στην χώρα μας, καθιστά ιδιαίτερα προβληματική την διαμόρφωση τιμών για το 2016, δεδομένο ότι στα συμβόλαια των συμφωνούμενων τιμών πάντα συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση  ο  ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων των επιχειρήσεων ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων-διαμερισμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή αναμόρφωση του συντελεστή Φ.Π.Α. ως αποτέλεσμα της τρέχουσας  συγκυρίας, διαβλέπει την ανάγκη να γίνει προσπάθεια να τεθεί μια  ασφαλιστική δικλείδα, ιδίως ως προς τις συμβατικές σχέσεις των ανωτέρω με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αντικείμενο αυτής θα είναι η πιθανή αύξηση των τιμών των συμφωνούμενων πακέτων, αναλογικά προς την τυχόν αύξηση του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΦΠΑ, κατόπιν νομοθετικής παρέμβασης. Είναι κατανοητή η δυσκολία να γίνει αποδεκτός ένας τέτοιος  όρος, θεωρείται όμως αναγκαίος ώστε  η πιθανή αύξηση αυτή να μην καταλήξει να επιβαρύνει την επιχείρηση, ούτε να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των μερών, αλλά αντίθετα, να πρόκειται για αυτόματη  τροποποίηση-αναπροσαρμογή. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η δυναμική του προϊόντος που προσφέρεται, η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητά του. Ο ΣΕΤΕ ελπίζει ότι σε σύντομη κατάληξη συμφωνίας της κυβέρνησης με τους θεσμούς, με την ελάχιστη δυνατή επιπλέον επιβάρυνση από πλευράς ΦΠΑ του τουριστικού πακέτου, ώστε να αρθεί η ιδιαίτερα επιβαρυντική για τις προοπτικές του 2016 αβεβαιότητα φορολόγησης. Παράλληλα, με δεδομένο ότι ήδη έχουν αρχίσει πωλήσεις τουριστικών πακέτων στην Μεγάλη Βρετανία το 2016 και προκειμένου η χώρα μας να μην απωλέσει μερίδια αγοράς, ο ΣΕΤΕ προτείνει να γίνεται αποδεκτός ο όρος ότι οποιοδήποτε πακέτο για το 2016 πωληθεί μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αλλαγής του ΦΠΑ στον τουρισμό να χρεώνεται από την επιχείρηση προς στον Tour Operator  με το υφιστάμενο σήμερα ΦΠΑ.

Υπό το φως αυτών, προτείνεται να προστεθεί στα συμβατικά κείμενα που θα συνάπτονται εφεξής με τουριστικούς πράκτορες το ακόλουθο άρθρο

(διατύπωση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα):

«Ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι, σε περίπτωση που, μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, λάβει χώρα νομοθετική αύξηση του εφαρμοζόμενου συντελεστή Φ.Π.Α., η αύξηση αυτή θα επιβαρύνει τις συμφωνηθείσες με την παρούσα τιμές, οι οποίες και θα τροποποιούνται αυτοδικαίως, κατά το αντίστοιχο ποσοστό. Η επιχείρηση ενημερώνει προς τούτο εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο (tour operator), ο οποίος δεσμεύεται  για την άμεση εφαρμογή του παρόντος όρου από τη λήψη της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης.

Η ως άνω αναπροσαρμογή τιμών δεν καταλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες πριν την αύξηση του ΦΠΑ κρατήσεις.»

«Price adjustment clause

It is mutually agreed that, should the applicable VAT rate increase pursuant to the Greek legislation, after the commencement of the present contract, said increase shall proportionally burden the hereupon agreed prices, which will adjust automatically. The contracting enterprise notifies the contracting tour operator respectively in written, the tour operator being bound to implement the adjustment upon receipt of the abovementioned written notification.

The above mentioned price adjustments don not apply on bookings held before the VAT rate increase.»

Δεδομένης της σημασίας της ρήτρας αυτής, κρίνεται σκόπιμο και προτείνεται επιπλέον στις επιχειρήσεις να συνάπτουν συμβάσεις μόνο με τουριστικούς πράκτορες που αποδέχονται την υπαγωγή τους σε αυτή. Σημειώνεται δε, ότι εάν δεν αποτυπωθεί ρητώς η συγκεκριμένη ρύθμιση, οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν συνακόλουθα τον σχετικό κίνδυνο.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Α. Ανδρεάδης

 

Back To Top