skip to Main Content
Plasta Dikaiogitika 570 620×320

Το ΥΔΜΗΔ επισπεύδει τον έλεγχο των πλαστών – Τι αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος

Πέντε διευκρινίσεις που απαντούν σε σχετικά ερωτήματα για τον επανέλεγχο των περίπου 50.000 συμβασιούχων των ΠΔ Παυλόπουλου και Β. Παπανδρέου, οι συμβάσεις των οποίων μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, δίνει μέσω διευκρινιστικής εγκυκλίου που υπογραφεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στόχος, η επίσπευση του ελέγχου των υπαλλήλων που έχουν εισαχθεί στο Δημόσιο με πλαστά δικαιολογητικά. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση το ΥΔΜΗΔ προχωρά στη διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, ενώ παρέχονται σχετικές με τη διαδικασία πληροφορίες που θα κληθούν να ακολουθήσουν βήμα προς βήμα οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού.

Αναλυτικά:

1.Πιστοποίηση φορέων

Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού που δεν έχουν προβεί στην πιστοποίησή τους στην ειδικά διαμορφωμένη προς το σκοπό αυτό ηλεκτρονική εφαρμογή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατά τα οριζόμενα στην ως άνω (γ) σχετική εγκύκλιο, να προβούν αμελλητί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε ν’ αποκτήσουν πρόσβαση σ’ αυτήν και να καταχωρίζουν τις ενέργειες και τα αποτελέσματα του εν θέματι ελέγχου. Υπενθυμίζεται ότι οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση titloi@seedd.gr με τα στοιχεία του φορέα, τα στοιχεία του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού που είναι υπεύθυνος για την παροχή των στοιχείων και τον χρήστη που θα πιστοποιηθεί (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), κατά το πρότυπο και τα οριζόμενα στην ως άνω (γ) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση για την πιστοποίηση των φορέων και την ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή οι υπηρεσίες θα απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στα τηλέφωνα 21321588 18, 19 και   50.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα καταχωρίζονται με τον τρόπο που περιγράφεται στα σχετικά κεφάλαια του εγχειριδίου χρήσης του συστήματος. Για κάθε παραποίηση τίτλου ή άλλου στοιχείου του προσωπικού μητρώου ή του σχετικού φακέλου των ελεγχομένων που διαπιστώνεται, θα πρέπει να καταχωρίζονται αναλυτικά στο σύστημα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. οι «Περιπτώσεις» (άτομα), τα «Πλαστά/Παραποιημένα» (πιστοποιητικά) και όλες οι σχετικές «Ενέργειες» της Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

2.Κοινοποίηση στο Σ.Ε.Ε.ΔΔ. των απαντήσεων σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών – παραποιημένων τίτλων-στοιχείων

Σε περίπτωση που οι καθ’ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές διαπιστώσουν τη μη έκδοση ή την ανακρίβεια των στοιχείων που τους αποστάλθηκαν για εξακρίβωση από τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού, θα πρέπει να κοινοποιούν στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Λ. Συγγρού 60, 11742 Αθήνα), τη σχετική απάντησή τους προς τις υπηρεσίες που έθεσαν το ερώτημα. Επίσης, όσες αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη εντοπίσει πλαστούς-παραποιημένους τίτλους-πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία, παρακαλούνται να διαβιβάσουν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. τα σχετικά έγγραφα.

3. Έκταση Εφαρμογής

Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου ή του σχετικού φακέλου, γίνεται υποχρεωτικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού για όλους τους απασχολούμενους στο φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κι αν υπηρετούν (μόνιμους και εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, καθώς και με συμβάσεις έργου, μετακλητούς, επί θητεία κλπ.), σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες επιχειρήσεις.

4. Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής

Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, οι οποίοι  συνοδεύονται από πράξη «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» που έχει εκδοθεί από τους φορείς ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ι.Τ.Ε. και Συμβούλιο Ισοτιμιών, διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύναται να ελέγχει τη γνησιότητα τόσο των πράξεων αναγνώρισης, όσο και των ίδιων των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρεται και στη (γ) σχετική εγκύκλιο, (τελευταίο εδάφιο της παρ. 5), όσοι ελεγχόμενοι «δεν διαθέτουν ισοτιμία ή αντιστοιχία για τους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά της αλλοδαπής που κατέχουν, υποχρεούνται να προβούν σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες κείμενες διατάξεις».

Για όσους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής δεν συνοδεύονται από πράξεις αναγνώρισης/ ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας, οι φορείς θα απευθύνονται στην πρεσβεία/προξενείο της Ελλάδας στη χώρα της αλλοδαπής, όπου αποκτήθηκε ο τίτλος σπουδών. Σε περίπτωση που κάποιοι φορείς έχουν ήδη απευθυνθεί στις ξένες Πρεσβείες στην Ελλάδα για επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, και εφόσον δεν έχουν λάβει σχετική απάντηση, θα πρέπει να απευθυνθούν εκ νέου στις ανωτέρω ελληνικές διπλωματικές αρχές.

5.  Έλεγχος νομιμότητας πρόσληψης / διορισμού / μετάταξης

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού / Προσωπικού, όπου ανήκει ο υπάλληλος οργανικά, καθώς εκείνη είναι σε θέση να γνωρίζει με πληρότητα όλα τα στοιχεία εκείνα που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Σε καμία περίπτωση η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα ούτε δύναται να υποκαθιστά τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στοιχείων ή σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι τα απαιτούμενα από τις οικείες διατάξεις, τότε οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να ενεργήσουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες που δόθηκαν στις ως άνω (β) και (γ) σχετικές εγκυκλίους. Επιπροσθέτως σε περίπτωση που πιστοποιηθεί η παραποίηση τίτλων ή στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και ανεξάρτητα από τις περαιτέρω ενέργειες, στις οποίες θα προβεί η Υπηρεσία, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας η σχετική ενημέρωση του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή εποπτεύονται από αυτούς.Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακαλείται να ενημερώσει αρμοδίως τις πρεσβείες/προξενεία της Ελλάδος στο εξωτερικό, προκειμένου να συνδράμουν στην εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων της υπηρεσίας μας, ειδικότερα όσον αφορά τον έλεγχο γνησιότητας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Από το aftodioikisi.gr

Back To Top