skip to Main Content
DSCN1951

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ DE BOSSET : ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΩΣ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Γράφει η Παυλίνα Σταμάτη

Σχετικά με το άρθρο και τις φωτογραφίες που είχαμε ανεβάσει για την  πλακόστρωση της γέφυρας Δεβοσέτου και την επιστολή του Αντιδημάρχου Αργοστολίου και Σάμης κ. Διονύση Λυκούδη προς το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο αυτό σήμερα ήρθε η απάντηση από την  Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων η οποία είναι η ακόλουθη:

Α. Η γέφυρα De Bosset αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Αργοστολίου. Κατασκευάστηκε κατά στην περίοδο της Αγγλοκρατίας (1813-1831) για τη ζεύξη της πρωτεύουσας με την απέναντι ακτή (Αργοστόλι-Δράπανο), για την εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών αναγκών της εποχής.

   Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 750 μέτρα περίπου και αποτελείται από τρία επί μέρους τμήματα(βραχίονες), το βαθύ την ακτή του Αργοστολίου 240 μέτρων περίπου, το ημιβαθές 200 μέτρων περίπου και το αβαθές στην ακτή του Δραπάνου 325 μέτρων περίπου, τα οποία διαμορφώνουν τεθλασμένη γραμμή.

   Το εκτελούμενο έργο, συγχρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Ε. Π «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» ΕΣΠΑ 2007-2013, προυπολογισμού μελέτης 3.151.240,00 ευρώ και περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες ενίσχυσης της θεμελίωσης του μνημείου και εξυγίανσης του εδάφους έδρασης του, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό εκτελέστηκαν εντός της θαλάσσης, όπως πλήρωση των υποσκαφών που εντοπίζονται σε τμήματα των βάθρων έναντι θαλάσσιων διαβρώσεων, κατασκευή λιθορριπών προστασίας κατά την διαμήκη διάστασή τους, ενίσχυση του βασικού κορμού της γέφυρας μέσω της κατασκευής συστήματος μικροπασσάλων σε κάθε βάθρο της και τοποθέτηση εγκάρσιων ελκυστήρων (εντατήρων) για την σύνδεση των δύο παρειών της κλπ.  Οι υπόλοιπες εργασίες αφορούν τη στερέωση της ανωδομής και τη μορφολογική αποκατάσταση του συνόλου της γέφυρας, με στόχο τη λειτουργική αξιοποιήση του χώρου του μνημείου ως επισκέψιμης πεζογέφυρας.

   Οι εργασίες ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκαν στο σώμα της γέφυρας στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, συνέβαλαν θετικά στην στατική συμπεριφορά του φορέα κατά την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στο νησί, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν προκλήθηκαν ζημιές ή ρηγματώσεις στο μνημείο.

   Β. Κατά τα έτη 2003-2007, στο πλαίσιο εκπόνησης Ερευνητικού Προγράμματος από τον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π. Θ για την αποκατάσταση και ενίσχυση της γέφυρας De Bosset, εγκρίθηκε η εκτέλεση από την ΔΑΒΜΜ εργασιών αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του φορέα του μνημείου καθώς και μορφολογικής αποκατάστασης του συνόλου της γέφυρας (βαθύ-ημιβαθές και αβαθές τμήμα) στην υπάρχουσα παραμορφωμένη κατάστασή της, ως επισκέψιμης πεζογέφυρας, σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/39795/1310/31-10-2005 και ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/20929/831/25-5-2006 Αποφάσεις Υπουργού, κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ.

   Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Απόφασης έγκρισης της μελέτης, η οποία σας είχε κοινοποιηθεί, αποφασίστηκε κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ:

α) «Να γίνει η κατάλληλη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος όπως περιγράφεται στην μελέτη, και στην συνέχεια να επιστρωθεί με συμπαγείς τεχνητούς λίθους (εναλλακτική πρόταση β) κατάλληλης απόχρωσης»

β) « Να ληφθεί μέριμνα από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την πραγματοποίηση των αναγκαίων ενεργειών λόγω αρμοδιότητας, προκειμένου η γέφυρα να χρησιμοποιείται ως πεζογέφυρα..)»

   Σε συμμόρφωση των ανωτέρω όρων της εγκριτικής Απόφασης συντάχθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/49787/1288/28-05-2010)Απόφαση Υπουργού. Στην μελέτη αυτή, βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το εκτελούμενο έργο, και σε ότι αφορά την επίστρωση του οδοστρώματος της γέφυρας έχει κοστολογηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητών πλίνθων, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Τιμολογίου, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά «Διάστρωση της συνολικής επιφάνειας του οδοστρώματος της γέφυρας με συμπαγείς έγχρωμους τεχνητούς ασβεστοπυριτικούς πλίνθους με χρώμα στη μάζα..»

   Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη: α) την νέα χρήση του μνημείου ως επισκέψιμη πεζογέφυρα,όπου η τελική επιφάνεια του οδοστρώματος θα πρέπει να συνάδει με την χρήση αυτή και β) ότι σύμφωνα και με τις διεθνείς αρχές αναστήλωσης, το νέο υλικό της επίστρωσης θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο και διακριτό σε σχέση με τα αυθεντικά τμήματα του μνημείου, δεδομένου ότι δεν έχουν διασωθεί στοιχεία της αρχικής μορφής του δαπέδου της, θεωρούμε τη συγκεκριμένη επιλογή ως την βέλτιστη λύση για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας De Bosset.

   Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεννόηση και συνεργασία σχετικά με το θέμα.

 

      Ο Προιστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμ. Βλαχούλης,

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Το συμπέρασμα λοιπόν σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ότι το υλικό που χρησιμοποιείται για την επίστρωση εκτιμάται ως η βέλτιστη λύση για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας De Bosset. 

DSCN1948 DSCN1951

Back To Top