skip to Main Content
Unnamed

Το www.poulatakefalonias.gr ανοίγει το φάκελο «Κτηνοτροφία»

Η κτηνοτροφία, ειδικότερα η αιγοπροβατοτροφία, αποτελούσε και αποτελεί παραδοσιακά ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας για την Κεφαλλονιά, με τον αριθμό των αιγοπροβάτων να υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 195.000. Ειδικότερα δε στα Πουλάτα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Κεφαλλονιάς, η αιγοπροβατοτροφία είναι για πολλούς συγχωριανούς μας κύρια ή συμπληρωματική πηγή εισοδήματος.
Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των βοσκοτόπων, το χωροταξικό – δασικό για τη δημιουργία των κτηνοτροφικών μονάδων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, η έλλειψη επαρκούς οργάνωσης και συνεργατικότητας, η απουσία οργανωμένων σφαγείων κ.α. Τα προβλήματα αυτά, σε συνδυασμό με την επερχόμενη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις τάσεις και απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, απαιτούν άμεσες λύσεις.
Στο www.poulatakefalonias.gr επιχειρούμε σήμερα να ανοίξουμε το φάκελο της κτηνοτροφίας, παρουσιάζοντας μια καινοτόμο ιδέα που φαίνεται να έχει προοπτική στη χώρα μας. Τα Κτηνοτροφικά Πάρκα. Ένα νέο μοντέλο άσκησης της αιγοπροβατοτροφίας που απευθείνεται σε νέους ως επί το πλείστον κτηνοτρόφους που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τις μονάδες τους.  Ένα μοντέλο με πολλά πλεονεκτήματα, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία του σημαντικότερου κλάδου της ζωικής παραγωγής, ιδιαίτερα σε μια μικρή περιοχή όπως τα Πουλάτα.
Τι είναι το Κτηνοτροφικό Πάρκο;
Ως Κτηνοτροφικό Πάρκο, ορίζεται μια περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης, για την οποία έχει προηγηθεί χωροταξική μελέτη οργάνωσής της. Η χωροταξική αυτή μελέτη, προβλέπει τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής (πρόσβαση, αποχετευτικό δίκτυο, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, αρμεκτήρια, αποθήκες ζωοτροφών, δεξαμενές πρόψηξης γάλακτος, γραφεία κ.α.)  και την οριοθέτηση ορισμένου αριθμού κτηνοτροφικών εκτάσεων, με σκοπό οι κτηνοτρόφοι που οικοιοθελώς θα εγκατασταθούν στο πάρκο, να επιτύχουν το τελικό ζητούμενο που είναι οι οικονομίες κλίμακας.
Τι εξασφαλίζει η δημιουργία των Κτηνοτροφικών Πάρκων;
Η δημιουργία ενός Κτηνοτροφικού Πάρκου, μπορεί να εξασφαλίσει μεταξύ άλλων:
 • Ενιαία χωροθέτηση
 • Ευκολία στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών
 • Ενιαία διαχείρηση αποβλήτων
 • Κοινή διαχείριση των ζωϊκών υποπροϊόντων
 • Ενιαία διαχείριση των σχετικών συνεργασιών με προμηθευτές, μεταποιητικές μονάδες και εμπορικές επιχειρήσεις
 • Δυνατότητα τόσο παραγωγής, όσο και προώθησης των προϊόντων με κοινό σήμα
Ποιά τα οφέλη από τη δημιουργία των Κτηνοτροφικών Πάρκων;
Τα βασικότερα οφέλη από τη δημιουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων είναι:
 • Συγκράτηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού
 • Αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου
 • Εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζομένων
 • Πλήρης επιστημονική και ιατρική υποστήριξη
 • Επίτευξη καλύτερων οικονομικά όρων στην προμήθεια ζωωτροφών ή άλλων αναγκαίων αναλώσιμων
 • Μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ κατά την πώληση των κτηνοτροφικών προϊόντων του Πάρκου, τόσο λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας, όσο και της υψηλής ποιότητας τους
 • Δυνατότητα επέκτασης της δραστηριότητας του Πάρκου με την ίδρυση και λειτουργία τυροκομείου
 • Ανάπτυξη εμπιστοσύνης και συνεργαστικότητας μεταξύ των μελών του εγχειρήματος, με απώτερο στόχο την αύξηση του εισοδήματος τους μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας
Προϋποθέσεις δημιουργίας του Πάρκου
 • Σύσταση ειδικού φορέα με αρμοδιότητα τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, την οργάνωση της έκτασης, την επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης του Πάρκου κ.α.
 • Συμμετοχή ικανού αριθμού κτηνοτρόφων, ιδανικά από περισσότερα του ενός δημοτικά διαμερίσματα, ώστε να γίνεται αναγκαιότερη η ίδρυση του Πάρκου στην περιοχή
 • Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που οργανώνουν την κοινόχρηστη υποδομή
 • Να ανήκει η έκταση στους παραπάνω φορείς ή να έχει νομίμως παραχωρηθεί και να υπερβαίνει τα 4 στρέμματα ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση
 • Να υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη έκταση, καθώς και να έχουν εκδοθεί άδειες και εγκρίσεις (προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων)
 • Πριν την εγκατάσταση των ποιμνίων θα πρέπει να προηγηθεί αυστηρός έλεγχος των ζώων για να διαπιστωθεί ύπαρξη τυχόν ασθενειών
 • Ικανοποιητική απόσταση του Πάρκου από οικισμούς και προστατευόμενες ζώνες
 • Υποχρεωτική διατήρηση της λειτουργίας του Πάρκου για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών
Τρόπος λειτουργίας του Πάρκου
Σε ενα Κτηνοτροφικό Πάρκο μπορούν να εγκατασταθούν περίπου 5 έως 10 κτηνοτρόφοι με ένα σύνολο ομοειδών κατά κύριο λόγο ζώων που κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 3.000 με τον κάθε κτηνοτρόφο να διατηρεί το δικό του στάβλο και να χρησιμοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους εκ περιτροπής.
Η συμμετοχή των κτηνοτρόφων στη συντήρηση και τα έξοδα λειτουργίας του Πάρκου, θα γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του.
Στους παραγωγούς του Κτηνοτροφικού Πάρκου θα παρέχεται δωρεάν επιστημονική βοήθεια και καθοδήγηση από γεωπόνους και κτηνοτρόφους του φορέα υλοποίησης.
Χρηματοδότηση – Υλοποίηση του έργου
Το πλαίσιο λειτουργίας των κτηνοτροφικών πάρκων ορίζεται στο Νόμο 4235/2014 με το 50% του κόστους να δύναται να επιδοτηθεί από το Κοινοτικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2016-2020, το 30% να καλύπτεται από τραπεζικό δανεισμό και μόλις το υπόλοιπο 20% με ίδια συμμετοχή των κτηνοτρόφων.
Το συνολικό κόστος για τους κτηνοτρόφους (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης και του τυχόν τραπεζικού δανεισμού) εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων που διαθέτει και εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 700 και 1.000€ για κάθε ζώο, με έκπτωση περίπου 170€ ανά ζώο σε περίπτωση ύπαρξης ιδιόκτητου ποιμνίου.  Όσο περισσότερα είναι τα ζώα, τόσο μικρότερο θα είναι και το κόστος συμμετοχής.
Οι δραστηριότητες που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι η κατασκευή και οργάνωση της κοινόχρηστης υποδομής. Τα λειτουργικά έξοδα δεν είναι επιλέξιμα, καθώς βαρύνουν αποκλειστικά το φορέα υλοποίησης.
Οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου προωθούνται από σχετικές αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις αντίστοιχα, από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, τη Διαχειριστική Αρχή και τις Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, καθώς και από την Αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θα μοριοδοτεί και θα  αξιολογεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.
Η εικόνα είναι από την εφημερίδα “Το Βήμα” και στηρίζεται σε μελέτη του καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και                                                                            Προέδρου της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας κ. Γεώργιου Ζέρβα
Με την ελπίδα ότι φωτίσαμε, κατά το μέτρο του εφικτού, το φάκελο των Κτηνοτροφικών Πάρκων και ότι οι αρμόδιοι φορείς θα δείξουν ενδιαφέρον, δεσμευόμαστε ότι το www.poulatakefalonias.gr θα επανέλθει σύντομα και με άλλα θέματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Έναν τομέα που αφορά άμεσα το χωριό μας και την Κεφαλλονιά γενικότερα και που μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας και κατά συνέπεια προοπτικές ανάπτυξης.
Back To Top