skip to Main Content
1

Η διεθνούς κύρους καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια Salma Zulfigar στην Κεφαλονιά

Η Salma Zulfigar είναι Διεθνής καλλιτέχνης και ακτιβιστής με επίκεντρο τη μετανάστευση. Η Σάλμα έζησε σε όλο τον κόσμο και έγινε μάρτυρας της κρίσης των προσφύγων σε όλο τον κόσμο μέσω της εργασίας της με τα Ηνωμένα Έθνη.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Κεφαλονιά , για να παραβρεθεί στην παρουσίαση της Sea Forum 2018 , Θάλασσες Μετανάστευσης , που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη , στα πλαίσια της “Διεθνής Ημέρας Συμβίωσης εν Ειρήνη

Εμείς βρεθήκαμε μαζί της και μας παραχώρησε μια μικρή συνέντευξη


Συνέντευξη στην Κατερίνα Φωκά

SALMA ZULFIQAR

“MIGRATION SEAS’’

In what environment was your work developed ?

Σε ποιο περιβάλλον η δουλειά σας εξελίχθηκε?

My work on the issue of migration started at the Ionion Centre of Culture and Arts, Institution promoting the island Kefalonia as the place of art research, culture and high values. I was invited to propose a theme for the International SEAS conference and so I proposed the critical global issue of migration, which is gripping the world. As an artist, I am interested in this issue because I also have a humanitarian side to me and I want to show how we can celebrate migrants and refugees though art at a time when the media and many artists are also focusing on the negative aspects of migration.

Το έργο μου με θέμα τη μετανάστευση ξεκίνησε στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών &Πολιτισμού το οποίο προβάλλει διεθνώς την Κεφαλονιά σαν τόπο τεχνών, πολιτισμού και αξιών. Κλήθηκα να προτείνω ένα θέμα για τη διεθνή διάσκεψη SEA(S) και γι ‘αυτό πρότεινα το κρίσιμο παγκόσμιο ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο κυριαρχεί στον σύγχρονο κόσμο. Ως καλλιτέχνης, ενδιαφέρομαι για αυτό το ζήτημα, γιατί επίσης έχω μια δική μου ανθρωπιστική πλευρά και θέλω να δείξω πώς μπορούμε να δούμε θετικά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μέσω της τέχνης σε μια εποχή που τα ΜΜΕ και πολλοί καλλιτέχνες επικεντρώνονται στις αρνητικές πτυχές της μετανάστευσης.

2.How did you decide to come to Kefalonia?

Πως αποφάσισες να έρθεις στην Κεφαλονιά?

I decided to submit an initial application for an artist residency and to lead a masterclass in 2017 on migration when I heard about the amazing work the SEA(S)FORUM and the Ionion Center support to artists. The Ionion Center, the Authority and the Education Office has been key mentors for my Migration project and continues to support my work for which I am very grateful.

This is when I produced Building Peace Through the Oceans, an educational art installation which shows the positive financial impact migrants have had all over the world. It was exhibited in Greece, Paris and in the UK.

Αποφάσισα να υποβάλω μια αρχική αίτηση για δημιουργική διαμονή καλλιτέχνη και να δώσω έναmasterclass για τη μετανάστευση το 2017, όταν άκουσα για την καταπληκτική δουλειά του Ιονίου Κέντρου για την υποστήριξη των καλλιτεχνών. Το Ιόνιο Κέντρο, οι Aρχές του νησιού ως και το γραφείο Εκπαίδευσης υπήρξαν οι μέντορες για τη Μετανάστευση και συνεχίζουν να υποστηρίζουν το έργο μου, γεγονός για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων. Αυτό συνέβη όταν παρουσίασα το’’Κτίζοντας Ειρήνη μέσα από τους Ωκεανούς’’, μια εκπαιδευτική εγκατάσταση τέχνης που δείχνει τους θετικό οικονομικό αντίκτυπο που έχουν οι μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Το έργο εκτέθηκε στην Ελλάδα, στο Παρίσι και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

What is the aim and the final expectation of this project?

Που τελικά αποβλέπει το έργο σου?

The aim is simple – to promote integration and prevent hate crimes and extremism through use of art and debate.

Ο τελικός στόχος είναι απλός – η προώθηση της ολοκλήρωσης και η πρόληψη εγκλημάτων μίσους και εξτρεμισμού μέσω της χρήσης της τέχνης και του διαλόγου.

How do you see the advancement of this work?

Πως βλέπεις την εξέλιξη αυτής της σειράς έργου?

The project has grown and developed in a huge way since I started it in 2017.

It started with an art installation ‘’Building Peace Through the Oceans’’ and a debate with teachers on the Island of Kefalonia to discuss solutions on better integration of children in schools. We have to start with young people in order to change minds and negative perceptions of migrants

For me Greece and Kefalonia was a natural place to start my project, as Greece has shown overwhelming hospitality to refugees despite its own financial crisis, which has created huge problems for communities across the country

In addition to the art installation I wanted to also have debates to promote integration so I have also continued these debates by holding creative workshops in Birmingham in the UK where I am from – targeting women.

The workshops start with a creative session and are followed with debate and discussion on integration issues. These workshops started last year thanks to grants from the Aziz Foundation and Near Neighbours Fund. And Im now working with the ORT gallery in Birmingham , UK and Hope Not Hate organisation to continue the workshops as there is a demand for them and the feedback from the women has been very positive. They are able to create and speak freely about a very sensitive issue.

I have also been targeting politicians with my work to influence policy making and held a special creative workshop and debate at the House of Lords in the UK to mark International Migrants Day in 2017.

I also created an artwork in 2018 together with refugee women showing their hopes and dreams and struggles. This is currently exhibited at the Library of Birmingham and was supported by the UK ARTS COUNCIL.

The migration problem globally is being blown out of proportion by politicians who want votes at the mercy of ordinary people who contribute to the global economy. If you look at the statistics – it is clear to see that we cannot live without migrant in our society – they contribute Trillions of US dollars to the economy, the payer in taxes than they claim in benefits and they do the jobs that none else wants to do. This information is from the OECD, United Nations and World Bank. Yet the media still focuses on negative stories about migrants

I started this project because I come from a migrant background – my parents migrated from Pakistan to the UK 50 years ago and we made a lot of progress in the UK and around the world on race relations – but recent events like 9/11 and Brexit and the Trump administration has brought out and ugly side to people and racism and hate crimes have been increasing around the world. I believe we need to bring people together from different backgrounds in a creative way so they can learn about each others cultures and this is what I am doing through my project and I have reached hundreds of women already.

Women are more vulnerable and face more abuse and violence so I am focusing on empowering women because they drive communities and families.

Through my work with the United Nations – I have also visited many of the countries these migrants and refugees come from ( Yemen, Syria, Kenya, Somalia, Pakistan Afghanistan) and have seen the desperate conditions and suffering they face and the reasons behind why they leave their country – many have no choice.

Since I started the project in May 2017 I have received a lot of support from key politicians and funders, they include: Jess Phillips, Birmingham MP and feminist , Shadow Europe Minister Khalid Mahmood , Ionion Centre for Culture and Arts, United Nations Migration A

…………………….

Ο τελικός στόχος είναι απλός – η προώθηση της ολοκλήρωσης και η πρόληψη εγκλημάτων μίσους και εξτρεμισμού μέσω της χρήσης της Tέχνης και του διαλόγου.

Το έργο αναπτύχθηκε σημαντικά από τότε που το ξεκίνησα το 2017.

Ξεκίνησα με μια εγκατάσταση τέχνης το’’Κτίζοντας Ειρήνη μέσα από τους Ωκεανούς’’ και μια συζήτηση με τους δασκάλους στο νησί της Κεφαλονιάς για να ζητήσουν λύσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση των παιδιών στα σχολεία. Πρέπει να ξεκινήσουμε με νέους ανθρώπους για να αλλάξουμε στο μυαλό μας τις αρνητικές αντιλήψεις που στρέφονται κατά των μεταναστών.

Για μένα η Ελλάδα και η Κεφαλονιά ήταν το φυσικό μέρος για να ξεκινήσω το έργο μου, καθώς η Ελλάδα έχει δείξει συντριπτική φιλοξενία στους πρόσφυγες, παρά τη δική της οικονομική κρίση, που δημιούργησε τεράστια προβλήματα για τις κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα.

Εκτός από την εγκατάσταση τέχνης, ήθελα επίσης να διεξάγω διάλογο για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών, γι ‘αυτό συνέχισα αυτές τις συζητήσεις με δημιουργικά εργαστήρια στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου είμαι εγκατεστημένη, με στόχο τη συμμετοχή των γυναικών.

Τα εργαστήρια ξεκινούν με δημιουργική συνάντηση και ακολουθούνται με διάλογο και συζήτηση για θέματα ένταξης. Αυτά τα εργαστήρια ξεκίνησαν πέρυσι χάρη σε επιχορηγήσεις από το Ίδρυμα Azizκαι το Ταμείο των ‘’Εγγύτερων Γειτόνων’’. Και τώρα εργάζομαι με τη γκαλερί ORT στοBirminghamUK και την οργάνωση’’Hope Not Hate’’ για να συνεχίσω τα εργαστήρια, καθώς υπάρχει ζήτηση γι ‘αυτά και η ανταπόκριση από τις γυναίκες ήταν πολύ θετική. Είναι σε θέση να δημιουργούν και να μιλούν ελεύθερα για ένα πολύ- πολύ ευαίσθητο ζήτημα.

Επίσης, στοχεύω στους πολιτικούς ώστε με το έργο μου να επηρεάσω τη χάραξη πολιτικής και διοργάνωσα ένα ειδικό δημιουργικό εργαστήριο και συζήτηση στη Βουλή των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη Διεθνή Ημέρα των Μεταναστών το 2017.

Δημιούργησα επίσης ένα έργο τέχνης το 2018 μαζί με τις γυναίκες προσφύγων, που με αυτό τον τρόπο έχουν ευκαιρία να παρουσιάζουν τις ελπίδες τα όνειρα και τους αγώνες τους. Αυτή τη στιγμή εκτίθεται στη Βιβλιοθήκη του Μπέρμιγχαμ και υποστηρίχθηκε από το UK ARTS COUNCIL.

Το πρόβλημα της μετανάστευσης παγκοσμίως διογκώνεται δυσανάλογα από τους πολιτικούς που θέλουν ψήφους εις βάρος των απλών ανθρώπων/μεταναστών που συνεισφέρουν στην παγκόσμια οικονομία. Αν κοιτάξετε τα στατιστικά στοιχεία – είναι σαφές ότι οι κοινωνίες μας δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μετανάστες, καθώς εκείνοι συμβάλλουν με τρισεκατομμύρια δολάρια στις οικονομίες, πληρώνουν σε φόρους πολύ περισσότερα από ό, τι ισχυρίζονται ότι λαμβάνουν σε παροχές, ενώ κάνουν τις δουλειές που οι άλλοι δεν θέλουν να κάνουν. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τον ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα. Ωστόσο, τα ΜΜΕ εξακολουθούν να επικεντρώνονται σε αρνητικές ιστορίες για τους μετανάστες.

Ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα γιατί προέρχομαι από μεταναστευτικό υπόβαθρο – οι γονείς μου μετεγκαταστάθηκαν από το Πακιστάν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 50 χρόνια. Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο σε ότι έχει να κάνει με τις φυλετικές σχέσεις – αλλά και με πρόσφατα γεγονότα όπως η 11η Σεπτεμβρίου, το Brexit και η διοίκηση τουTrump, γεγονότα που έχουν φέρει στην επιφάνεια την άσχημη πλευρά των ανθρώπων, ώστε ο ρατσισμός και τα εγκλήματα μίσους να αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι πρέπει να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικούς κόσμους με δημιουργικό τρόπο, ώστε να μπορούν να μάθουν για τους άλλους πολιτισμούς και αυτό τελικά πραγματοποιώ με το έργο μου και το έχω ήδη μεταγγίσει σε εκατοντάδες γυναίκες.

Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν περισσότερη κακοποίηση και βία, γι ‘αυτό εστιάζω στην ενδυνάμωση των γυναικών, επειδή αυτές είναι που τελικά οδηγούν τις κοινότητες και τις οικογένειες.

Μέσα από τη δουλειά μου με τα Ηνωμένα Έθνη, επισκέφτηκα επίσης πολλές από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται μετανάστες και πρόσφυγες (Υεμένη, Συρία, Κένυα, Σομαλία, Πακιστάν, Αφγανιστάν) και έχω ιδεί τις απεγνωσμένες συνθήκες και τις ταλαιπωρίες που αντιμετωπίζουν και τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπουν τη χώρα τους –καθώς πολλοί δεν έχουν καμία άλλη επιλογή.

Από τότε που ξεκίνησα το έργο, τον Μάιο του 2017, έχω λάβει μεγάλη υποστήριξη από βασικούς πολιτικούς και χρηματοδότες, όπως οι: Jess Phillips, βουλευτής του Μπέρμιγχαμ και φεμινίστρια, ο υπουργός Shadow Europe Khalid Mahmood, και το Ιόνιο Κέντρο.

kefaloniamas.gr

Back To Top